Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Verplichte familienaam 1811

Helaas is erg geen bewijs meer van de registratie van de familie naam van onze tak van de van Egten's. Op de site van Tresoar lezen we in het algemeen hierover: In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering. Omdat veel mensen niet konden lezen en schrijven en er ook geen landelijke spellingsregels bestonden, zijn veel namen verkeerd in de akten genoteerd. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor. Denk hierbij aan Smit, Smid, De Smid etc. Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven. Alleen die van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. De registers van familienamen danken hun ontstaan aan een aantal wetten, waarvan het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 voor Friesland het belangrijkste was. De inwoners die er al een hadden moesten deze eveneens laten vastleggen. De indruk bestaat, dat aan het eerste beter is voldaan dan aan het tweede, vooral in de steden. Er is niets meer terug te vinden over Klaas Martens en Trijntje Klases van Egten. We weten ook dat Doeke Klases van Egten in ongeveer 1809 in Vrouwenparoche wordt geboren. Dat is in Het Bildt en daar zijn de archieven verloren geaan. Van de naamaaname van Jildert Klases van Egten uit Ferwerd is nog wel een afbeelding te vinden. Zie hieronder: K J Posthumus Voor Ons Mairie den gemeente van Ferwerd Kanton Hallum Arrondisement Leeuwarden Departement Friesland Garandeert dat zijnde Jeldert Klaases woondende te Ferwerd heeft dezen verklaart dat hij aanmeemt de naam van Echten voor een familienaam en dat hij heeft een zoon Klaas oud 20 jaar wonende te Ferwerd. Den 26 Desen(?) isw Jildert van Egten Grappig detail is weer dat hij verklaart de naam van Echten aan te nemen, maar doodleuk met van Egten ondertekend.

No responses yet

Comments are closed.