Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Belastingschuld en drankinvoer

Nog niet veel verder gekomen met de volgende voorouders, maar wel op een leuke site geweest: http://altijdstrijdvaardig.nl/ Er is daar een lijst van zgn. toevalstreffers. “Vondsten uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland, 1813-1924 met namen uit heel Nederland en het Buitenland” Op deze lijst vond ik twee familieleden, Klaas Martens en Doeke Klases: Echten van Klaas M., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21) Dit lijkt te wijzen op een belastingschuld. We weten dat Klaas al in september 1815 een “boelgoed” heeft meegemaakt. Egten van D. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) In dit document gaat het vast over zijn rol als gemeente-ontvanger. Dat was een soort gemeentelijke belasting ambtenaar. Hij combineerde dat met zijn eigenlijke beroep, bakker.

One response so far

Comments are closed.