Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Tresoar, een echte schatkamer

Afgelopen week heb ik een aanvraag gedaan bij het Tresoar voor wat documenten. Te weten de trouwakte van Doeke Klazes van Egten, de doopakte van Klaas Martens van Echten en de overlijdensakte van Klaas Martens van Echten.

Die kwamen gisteren al met de post. Als extra verrassing had men ook de trouwakte van de vader en moeder van Klaas Martens van Echten erbij gedaan. En dat voor maar enkele euro’s.

Ik ben vreselijk blij met deze documenten, want ze geven meer inzicht in de ouders van Klaas Martens van Echten. Bij voorbeeld dat ze uit Ferwerderadeel komen. Ook bevatten ze informatie over de beroepen van deze van Egtens.

Om bij het begin te beginnen. Klaas Martens van Echten is zoon van Marten Jans uit Wanswerd en Trijntje Klazes uit Genum, dorpen in Ferwerderadeel. Beide dorpen liggen op “bijna een uur gaans” van elkaar ten oosten van Hallum. Hij is geboren op 12 februari 1785 in Hallum. Hij is gedoopt op 13 maart 1785 in, ik neem aan, Hallum.

De trouwakte van Martens Jans uit Wanswerd en Trijntje Klazes uit Genum is een echte verrassing. Dat is extra service van Tresoar. Dan is er de trouwakte van Doeke Klazes van Echten. Eindelijk een document waar wat meer informatie in staat. Zo worden hier zijn ouders genoemd. Daarnaast wordt er ook wat gezegd over de beroepen van de familieleden. Zo is Doeke Klazes op at moment bakkersknecht te Blija. We weten al dat hij later bakker te Sexbierum wordt. Klaas Martens is schipper te Blija. Bij Blija loopt de Blijaervaart, dus dat is een goede plek om te wonen voor een schipper De echtgenote van Doeke Klazes, Fokeltje Cornelis Hofstra is zonder beroep en haar vader gardenier (hovenier of tuinman) te Vrouwenparochie. Ze woonden dus toch zo’n 15 kilometer uit elkaar. Ik kan me voorstellen dat ze elkaar onmoet heben toen Doeke Klazes met zijn vader op de boot meevoer. Er wordt gesproken over het aankondigen van het huwelijk voor de hoofddeur van de grietenij Ferwerderadeel. Daarnaast staat er dat deze verklaring is voorgelezen door de ..no..ta ..re klerk. Er zijn 8 namen onde r aan het document te vinden. Natuurlijk de namen van de twee echtelieden. Daarnast nog 5 namen, waarschijnlijk van ambtenaren van de grietenij. Opvallend is dat van de ouders alleen de naam van Klaas Martens van Egten er onder staat. Helemaal opvallend is dat in het document over van Echten wordt gesproken, maar dat de ondertekening is met van Egten. Wat zou hier de diepere betekenis van zijn? Het laatste document is de overlijdensakte van Klaas Martens van Egten. Letterlijk staat er het volgende: In het jaar Een duizend acht honderd tweeënveertig, den Negenden der maand Augustus zijn voor ons …………………………..Ambtenaar van den Burgelijke stand der Grietenij het Bildt Provincie Vriesland… F… H… Post … oud eenendertig Rinze Ades Postman…. oud ….Wonende te Vrouwenparochie …welke ons verklaard hebben, dat Klaas Martens van Egten oud zevenvijftig …. Gardenier geboren te Hallum wonende te Vrouwenparochie gehuwd met Grietje Doekes Dobma zoon van Marten Jans en van Trijntje Klazes beide overleden op den Achtsten der maand Augustus des voormiddags ten halfelf ure in het huisnummer … honderdentien te Vrouwenparochie is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, welke dezelve nazulks met ons hebben geteekend. T. H. Post R. A. Postman ……………………… Waar ik het niet goed kon lezen heb ik puntjes neer gezet. Opvallend is dat de ouders van Klaas Martens worden genoemd. In dit document worden ze zo genoemd zoals ze bekend stonden voor invoering van de verplichte familienaam van 1811, Marten Jans en Trijntje Klazes. Hier had ik natuurlijk liever gezien dat er bv Trijntje Klazes van Egten had gestaan. Dat had de bewijsvoering voor har afkomst nog makkelijker gemaakt. Er staat wel een aanwijzing waar Klaas Martens is overleden, maar alleen het huisnummer en geen straatnaam, wat toen gebruikelijk was. Helaas is dat natuurlijk moeilijk terug te herleiden.

No responses yet

Comments are closed.