Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Reglement schoolmeester Klaas Jilderts van Egten 1752

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 1

In het kerkboek van Ferwert vond ik onlangs ook het reglement van schoolmeester Klaas Jilderts van Egten die in 1748 zijn vader als schoolmeester heeft opgevolgd. Ik las in die zelfde kerkboeken dat hij in het begin nog onder de hoede stond van mr. Claas Clasen, die zijn salaris incaseerde. In 1752, het jaar dt hij 21 zal worden, wordt hij ook echt "beëdigd" als schoolmeester. Het reglement komt in grote lijnen overeen met die van Jillert Claeses van Egten uit 1719. Zie hiervoor http://struik.vanegten.com/?p=229

 

 

 

Reglement volgens welke de Kerke en Schooldiensten in den Dorpe Ferwerd van de Schoolmr. Na desen zal worden waargenomen als volght

1. Dat de Schoolmr. Gehouden sal weesen op dat de openbare Godsdienst net soo veel meerder volmaaktheid mag worden verright sal de Schoolmr verpligt sijn voor het singen off orgel spelen den psalmen een Capittel uit de heilige Schrifterine aan de gemeente voor te leesen en het wel uit een gedeelte der selve als de predicant sal goed vinden. 2. Dat de Schoolmr gehouden sal sijn niet alleen voor en na de predicatiën op het orgel te spelen maar ook te singen als er niet kan gespeelt worden en voor de Catechesatien ook voor te Singen. 3. Dat de Schoolmr. De Jeugd, met alle vlijt en neerstigheid sal onderwijsen in het leesen en Schrieven Rekenen en Christelijke gebeeden als mede het Singen der Psalmen Davids en in Eerste beginselen in de Religie door Catechiseren. 4. Dat de Schoolmr de Schole dienst sal waarnemen het geheele Jaar door ’s daags, te weten, des morgens beginnende te Seeven Uur tot aan Neegen Uren en ellef Uren tot aan twee Uren en drie Uren tot aan vijf Uren, behalve Saterdaghs de halve dag en Sondaghs en andere heilige dagen. En op dat dit met te meer Succes en wenselijke voortgang der kinderen geschieden maghsal de Schoolmr verpligd sijn altijd op tijd en ureren in de scholle te gaan en blieven, en geen bee..nten (..) te versuimen sonder daar van kinsse aan de predicant gegeeven te hebben, en aan wien het ook vristaen (vrijstaan) sal met sijn kerkenraad, met de kerkvoogden, de schole te visiteren en naar de goede voortgang der kinderen te vernemen, so dijkwils (dikwijls) het haar E: (Eerwaarde) believen sal  

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 1a 5. Dat de Schoolmr gehouden sal wesen de kinderen neerstig te Leeren als vooren geseit mits daar voor van yder kind soo onder de armedtaat off diaconie opligt sijnde en van welke ouders hi Schoolmr kan bekomen sal genieten, drie stuivers dog indien het van de olders niet is te bekomen het selve van de respe. Staaten voornt. (voornoemt) na voorgaende opstel en specificatie kan halen, dogh van andere kinderen Sez stuivers alle vierendeels Jaars. 6. Dat de Schoolmeester gehouden sal sijn de kinderen neerstig te Leren, als voren geseidt is, genietende van yder kindses stuivers in’t vierendel Jaars, dog van de kinderen onder de diaconie, of armenvoogden behooren sal hij geen schoolgeld hebben te Eijschen, ten ware dat de diaconie of armevoogden goed vonden dat sodanige een kind meer als een maal moest worden opgesegt, in welke gevalle de schoolmeester daar van sel genieten drie stuivers in’t Vierndeels Jaars.

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 2

7. Dat de schoolmeester op het orgel goede opsigt sal moeten houden, en herstellen soo veel hij daar kinnisse van heeft. 8. Dat de schoolmeester op het Uierwerk nauwkeurig sal moeten passen dat het selve corect op sijn uier gaan magh. 9. Dat de schoolmr met sijn behulp des daags voor de pree(precies).. die daagen met de groote klok te twee uier sal moeten luiden, en op de dag van pradiken, ’s morgens te seven uier, en des middgs te twalf uier, en ’t gaarluiden met alle drie klocken als’t doenlijk is. 10. Dat de schoolmeester ghouden sal sijn ’t gehele jaar des morgens te luiden te weeten van den 1 november tot den 1 april des morgens preesys (precies) te drie uier en de andere maanden prreesys te vier uier. 11. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn het gehele jaar door ’s morgens met de middelste klok te agt uier te luiden. 12. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn het geheele jaar door ’s agtermiddags te twee uier te luiden. 13. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn asl de son in Aries gaat (begin van lente)tot aan den 1 november te ses uier des avonds te luiden, en van die tijd tot den 20 maart des Avonds te agt uier soo wel des Sondags als andere dagen moeten geschieden.

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 3

 

14. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn voor de preedicatien de text en psalm van de preedicant te halen, en deselve aan de leijen in de kerk te schrieven off te setten. 15. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn asl het versogt word, de kereke Bijbel naa het eindigen van de Godsdienst, in het huis van de preedicant te brengen, en ten tijden der preedicatien daar weder uit te halen. 16. Dat de schoolmeester niet sal vermogen de huwelijxe geboden aan te schrieven sonder als voren daar van kinsse aan de preedicant gegeven te hebben. 17. Dat de Schoolmr. Gehouden sal sijn neerstig opsigt te houden op het kerkhof op dat door het geduierig loopen der kinderen, de graven niet vertreeden, de glasen van de kerk niet ingeworpen worden, nog Eenige andere onordentelijkheeden worden gepleegt, en dat van luiden (lieden) buiten sijn opsigt bi de Heer Grietman aan te geven, dogh van kinderen onder sijn opsigt bij de preedicant en kerkeraad, en kerkvoogden. 18. Dat de Schoolmr. Gehouden sal weesen alle maanden de kerke de preedicants stoel het viercant de Heere stoelen en voorts de banken uit te veegen, de glasen te stofferen, en voorts de stoelen weeder te setten in haar ordre.

 

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 4 3 febr 1752

19. Voor welke dienst op vooren staande art.len hij schoolmeester sal genieten een Jaarlijkse tractement van hondert en sestig Car. Guldens alle half jaaren bij hem van de kerkvoogden op te haalen, van nieuwe Ligtmus 1752 in te gaan als mede vrije wooninge en gebruik van de Scholehuisinge en Hovinge Cum annexis 20. Welke bovenstaande artikelen ik onderschreven aanneme en belove punctuelijk na te komen bereid sijnde bij wandevoir van sulx mij de vermaninge en bestraffinge en Censure van de preedicant kerkenraad en de kerkvoogden goedwillig te sullen onderwerpen tot bevestinge van welk alles ik sulx met mijn gewoonlijke hand hebbe verteekent. Actum Ferwert Deses 3e Febr 1752

3 responses so far

Comments are closed.