Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Afrekening rond overlijden Mr. Jillert van Egten, bijna een jaar later, april 1749

ondertekening-1749

Op heden den 17 April 1749 hebben wij Ynske Jans wed: Mr.   J van  Egten te Ferwert ten eenne Mr. Claas Clases in qlt. Als curator over Claas en Antje Jellerts van Egten Tjalling Noteboom als man en voogd over mijn huisvrouwe Sijke Jellerts van Egten en Jacob Verhoek als man en voogd over mijn huysvrouw Claaske Jellerts van Egten erfgenamen van WL Mr Jellert van Egten ter anderen zijde goedgevonden te treden tot uitvinden en opmaken van Gedte Ynske Jans competentie wegens inbreng bij haar Ovl man Mr Jellert van Egten, so ist dat seggen dat Ynske Jans volgens een opgemaakte staat ten inventaris den 24 juni 1748 hier voor compenseert een soa (somma) van 2631-6-4 In vermindering van welz (..) toen der tijd Ynske Jans  heeft ontvangen volgengs twee uitgedrukte obligatien samen   460 -:- Dus toen resterende was een soa van    2173-6-4 In desen soa was Mr. Jellert van Egten te quade aan Ynske Jans gedagt volgens twe aparte obligatie een soa van vierhondert Car. Gld.  400 -:- Welke beyde obligatien onder ged te    Ynske jans berustende zijn dus nog competeerde (rechtens toekomend) aan geld    1771-6-4 Hier boven competeerde Ynske Jans nog van uitren op beijde obligatien te quade tot de trouwdag tussen Ynske Jans en mr. Jellert van Egten 5-10 Alsmede nog wegens een rekeninge (..) uit Ynske Jans competentie gevalideert aan Claas Claasen te Ferwert 6-6 11-16 1783-3-4 Transport Waar te boven Ynske Jans competeert volgens onderling accoord wegens uitren van Ged te soa sedert den sterfdag van Wl Mr. Jellert van Egten  genomen op 62-5- Te samen    1845-7-1 Hier bijgenomen bovenstaande twee obligatien ten laste van Mr. J. van Egten om ten profijte van Ynske Jans leggende tot 400-:- Waarbij de intrest gerekend tot dato te soa van 911 Dus         3356- 7-4 In betalinge heeft Ynske Jans genoten 1 De coopschatten der verkogte landen ten soa van twee duisent agt en tagtig Car. Gld agtien St. 12 penn.   2088-18-12 2 volgens conventie van enige penn onseker hoeveel die bij de sterfdag van Wl Mr. J. van Egten onder Ynske Jans berustende waren 8-8-8 3 een gouden horloge in acte van inbreng is genomen en nu bij Ynske Jans weder ontvangen tot        14-:- 4 nog aan geld een soa van 45 -:- Door de heer Albarda betaalt uit de boelpenn 2156 -7-4             100-:- Blijvende dus op dato de rest een hondert Car. Gld 100-:- Van welke hondert Car. Gld Ynske Jans een obligatie ten last van Jellert van Egten leggende onder haar berustende heeft behouden waar de uitren sullen lopen van dato deses volgens den inhout dies   In kantlijn: Nr: Deze 100 gulden is voldaan en betaalt als op den 22 april en 19 mei 1749 en dus de obligatie ongelost en verhandigd Aldus gedaan en gebesoigneert (zorg dragen voor) bij ons onderget. Partijen hier voren gemelt en verklaren wedersijds in desen volkomen genoegen te nemen nemende aan alkander geen verder aanspraak te sullen doen in of buiten regte en sulks alles onder verbandt onder en geen uitgesonderde goederen onse gewone vertekeningen en die van de ..eerts J. Albarda en de gesw clerq J. Stikkersma also getuigen actum Ferwert. Was getekend K. Klasen Tjalling Noteboom Jacob Jans Verhoek Ynske Jans J. Albarda J. Stikkersma 1749   De getallen staan voor guldens – stuivers – penningen Te quade = schuldig zijn  
 
 
 
 
 
 

9 responses so far

Comments are closed.