Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Inventarisatie Ten sterfhuys Van Mr. J. v. Egten te Ferwert gedaan

Copia-pagina-1

 

Copia Inventarisatie Ten sterfhuys Van Mr. J. v. Egten te Ferwert gedaan 1748 Copia Op heden den 24 juni 1748 bij eens W. Bokma, mederegter van Ferwerderadeel als …. En br. J. Albarda leests deels voorts (..) Inventarisatie en beschijving gedaan ten sterfhuyze van Wl. Mr. Jillert van Egten in leven schooldienaar te Ferwert en sulks ten verzoeke van Syke Jillerts van Egten ten gesterkte met haar man Tjalling Noteboom te Leeuwarden, Claaske van Egten, huysvrouwe van Jacob Verhoek te Ferwert met dezelfde gesterkt en Claas Clasen, schooldienaar tot Lekkum in qt. Als geauthoriseerde curator over Claes en Antje Jillerts van Egten, alle kinderen van Wl. Hun vader Jillert van Egten. Gedagt (..) geadficeert met de Gr. (..) federaal (..) L. Sevensma en de Gr. Cuperus en hulp op aangeven van desselfde laatst nagelaten huysvrouwe Ynske Jans derwelke den behoorlijken boeleed (..) in handen ged.te. Bijzitter (..) als coarist (..) heeft gep..eert, van niets deze boedel betreffende willens en wetens te zullen verkrijgen en na gedane ontsegelinge (..) geprocedeert in manieren als volgt. Meubelen Een uurwerk Een spiegel Vijf Delftse pannen op de schoorsteen mantel Tien dito aan de wand Een teekastje daarin een half dozijn porcelein blau Een dito glazen Een porceleine spoelkan Drie bierglazen … op de kast Eenige schoteltjes porcelein Een paar blauwe gordijnen en rakel (..) Twee schoorsteen kleden Vier rode en witte glasgordijnen Agt stoelen en een armstoel Een tafel Twee toompkes en een wandelstok (een toompke is waarschijnlijk een riem) Een hoed In de grote kamer Twee paar groene gordijnen en rabatten ( mogelijk iets van een houten omlijsting) Twee schoorsteenkleden Vier bedden en drie peulen (kussens) Twaalf oorkussens des stoelkussens Drie bossen (..) geene (..) bedkleed tie Een lapke nieuwedoek Twee Spaanse dekens Idem een Twee groene dekens Twee kinderdekentjes 27 Delfse pannen Twee idem Kachel drie stuks Een bierglas Een bruine mans sok en broek Een Swart Camisool (soort broek) Een hemdrok daar aan 35 silvere knopen ronde (..) Een paar stram hosen (..) Siaal Spiegel Staand Candles (kaars) Teetafel Agt stoelen Drie paar hosen Een paar handschoenen Coffy maler Een silvere horloge Een kopere ketel Een dito gootsinq Een dito Coffy kan Een dito vuur bekken Een schuim spaan dito Een tinnen kan Een schotel en een bord dito Twee dito mosterd potten Bekertje en lepeltje 9 Lepels, 2 dito candelaars Drie ijsere marken (..) Twee blikken teeketels Een teeblik idem Teepot met silvere kettingie Met met (..) silver hegt Een mes met 2 silvere ringen Een gieter Een hakmes, een pothengsel Een Hollandse kast Twaalf lakens Zes peuldoeken (slopen…) Cellisslopen (..), een half laken Negens hand en mans, idem Een sch..doek, witte Twee lende doeken Een wit tafellaken Een witte broek Naylap Twee fluiten Wat kindergoed Een silvere beker daarin Vier silvere …. En twee silvere lepels met ronde stelen Een silvere kop Een plat halde (…) lepel Lett: J. K. Een tee lepeltje Een eijer lepeltie Een silver schoengesp Vier en dertig silvere platte knopen Een silvere steede penning Een silvere troupenning Een grote troupenning silver Twee silvere ducatens met 2 aansichten Een dubbelde Franse kroon Een silvere … daalder Vijf kopke (..) en beenmantel schellingen Genoemt Vijf gouden ducaten  26-5- Agtien daalders  27-:- Vijf gouden guldens   7-:- Vier carolus    8-:- Tien setze halven   2-:15 Drie dertien halven   1-:17-9 Dubbelties    1-:29- Dertien stuivers    -19-12 Nog     9:-9-     ---------- Samen een en tagtig Car. Gls. Vier tiende Va..sigheden Vijf Bte bouland onder Blia volgens  coop en reversiebrief de dato den 14 …1734 afkomstig van Trijntje Giebels met No. 1 Een kampke bouland aldezes (..) volgens coop en reversie brief van 25 april 1734 van B. A Buma, huysvrouw gekogt met No. 2 Agt Cte griede onedre Marssum volgens coop en reversiebrief de dato 23 juni 1729 gekocht van Cente…….met No 3 Vier en half Cte boulnd onder Nijkerk volgens coop brief van den 22 july 1725 bij A Hellinga ……met No 4 Drie en vierde Candte bouland onder Ferwert van Gijssen Alberts …. … gekogt de data den 27 Febr 1722 met No 5 Vijf Gte bou onder Hallum van Jr Mr. F van Burmania gekogt volgens coop brief van den 24 maart 1740 met No 6 Seven Gte griede onder Hogebeintum omtrent de stelp van Jan Ties Tjalles boedel afgekomen coop en reversbrief de dato van den ..april 1724 met No 7 Een principale scheidinge de dato den 26 juni 1746 Opgerigt tussen WL. Mr. J. van Egten en Syke en Claaske Jellerts van Egten beyde arm (..) man gesterkt inhoudende een uitwijkinge van moederlijke en aan be..eerde (..)goederen met No. 8 Een obligatie tem laste van Tyke Tjalles en Gelske Sienasten profyte van deze boedel na dato den 22 mei 1748 groot een honderd veertig Car. Gld. Ses (..) …. vente (..) hier op te …. De dest den 22 mei 1743 met No 9 Ses (..) particuliere huurcontracten tot voorenstaande landen speetevende gegene teert met letters Laatste noteren dat Ynske Jans wed. van WL. Mr. J. van Egten bij t..ingaan van regte heeft gemaakt met J. van Egten een staat van inbreng van hare goederen ten egte belopende in t geheel calculeerende … van de profijtelijke brieven en intrimenten goederen bij Mr. J. van Egten gekogt van Ynske Jans, doodschulden als andersints in eener somma twee duisent, ses hondert een en dertig Car. Gld. Ses St. (..) vier pe..(..)     2631-6-4 In minderinge van welks Ynske Jans op dato is overgegaan een obligatie ten laste van Tijs Dros ….de dato den 28 december 1744 aan capitaal groot vier hondert en 50 Car. Gld. 450- Nog een obligatie op…. Jan Dies en aaltje Meindert de dato den 27 mei 1733, …. De aan capitaal tien Car Glds    10-:-                                                                                        460 Blijvende nog Ynske Jans te g… twee duisent een hondert een en zeventig Car. Gld des ….. …… 2171 – 6- a Nog eenige brieven en boeken van weinige waarde Op de sonder Enige schoolboeken Enige pijlken Een setje kaarten Bij na een zijde Spek Drie stukjes rookvlees …. ….. Een pot met sausijsen Enige verfstoffen Een …vlas Een weing.. Enige boeken en kaarten Wat turf en hout Een tobbe Een kakstoel Een bankje wat … … In de S… Een ijsere pot Een kopere potje Twee stoelen Een ta… en bladtje Tang en hangijser Een trap, twee emmers In de gang Twee scheldeuren (..) Een bakje Een mangelstok en bord In de kelder Een tobbe Een pot met smeer Enige flessen Nog Vijf witte dassen Een zijden Tabakdoos koper Een bijbel in (..) folio met laken Een … bijbel Twee leijen Een tinnen bierkan Een seller Tabak confoorke Nog enige domlengen (..) Een clavierstudium (..) tot Groningen ..... De doodschulden anteken (..) nog hoe veel Aldus gedaan en geinventariseert bij dit onderget. Ten ...  Morgen....... Was getekent Ynske Jans, K Klasen, Syke Jilderts, Tjalling Noteboom, Klaske Jilderts, Jacob Jans voor Joel, L. Sevensma, Hu...jansma met een haal L W Bokma Albarda 1748  

18 responses so far

Comments are closed.