Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Arrest Douwe Doekes van Echten, 28 oktober 1871

bevolkingsregister-arrest 033 (Large)

Dagtekening van het vonnis 28 oktober 1871 44    der rolle 263 van het parket   De officier bij de Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden ambtshalve klager tegen   Douwe Doekes van Echten, oud 31 jaren, werkman geboren te Sexbierum, wonende te Leeuwarden, thans gedetineerd, beklaagde.   De ARRONDISEMENTS-REGTBANK te Leeuwarden; Gezien de akte van dagvaarding aan den beklaagde ingevolgde de wet geëxploiteerd, daartoe strekkende. “ten einde te worden teregtgesteld, ter zake van: een zwart lakenschen jas, een zwartlakenschen broek en een broek van bruin bukskin * in den morgen van den vijfden october 1871 uit de woning van Wilhelm Fischer te Leeuwarden ten nadeel van dezen arglistig te hebben weggenomen en zich toegeëigend en zulks na reeds vroeger bij arrest van het hof van Friesland van 19 september 1865 tot cellulaire gevangenis van een jaar en bij arrest van hetzelfde hof van 28 november 1865 tot tuchthuisstraf van vijf jaren te zijn veroordeeld geweest.   Gehoord de voordracht der zaak door den Heer Substituut-Officier: Mede gehoord de lectuur van eene beschikking dezen regtbank houdende verwijzing der zaak naar haar correctionele teregtzitting alsmede van twee … van het provinciale geregtshof in Friesland houdende vroegere veroordelingen der beklaagden. Gehoord den getuige tot …traaatie der zaak …voor het Openbaar Ministerie bijgebracht.   Gelet op het requisitoir van het Openbaar Ministerie, daartoe strekende: ten einde de Regtbank den beklaagde condenmeerd.. tot eene gevangenis straf van een jaar tot zes jaar en acht maanden en in de kosten dezer  acten….   Mede gelet op de antwoorden van den beklaagden;   Overwegende, dat het uit de onder ede afgelegde verklaring van een getuige en de bekentenis van de beklaagde en zoveel de vroegeren veroordeeling betreft uit een ..arrest van het provinciale geregtshof in Friesland en den bekentenis van de beklaagde, wettig en overtuigend Gebleken dat de beklaagde, Douwe Doekes van Echten in den morgen van 5 oktober 1871 te Leeuwarden in den woning van Wilhelm Fisscher, fabrieksarbeider aldaar, ten nadeel van dezen een zwart laksche jas, een zwart laksche broek en een bruin bukschin … arglistig heeft weggenomen en toegeëigend en zulks na bij arrest van het provinciale geregtshof in Friesland van 28 november 1865 tot eene tuchthuisstraf voor den tijd van vijf jaren te zijn veroordeeld geweest. Overwegende dat deze daad uit maakt het wanbedrijf van diefstal na vroegeren veroordeling tot een criminele straf waartegen is voorzien bij art. 401 van het wetboek van starfregt en art. 11 des …van Juni 1854 staatsblad No 102   Overwegende, dat deze daad daarstelt het wanbedrijf van diefstal, waartegen is voorzien bij artikel 401 van het Wetboek van Strafregt …. Gezien genoemde wetsbepalingen luidende: Artikel 401 “De overige dieverijen in deze afdeeling niet bij name of afzonderlijk vermeld, gaauwdieverijen en beurzensnijderijen (larcins en filouteries) **, f als ook de pogingen tot het begaan van deze wanbedrijven, zullen gestraft worden met een  gevangenzetting voor ten minste een jaar en ten hoogste vijf jaren, en zullen ook zelfs met eene geldboete gestraft mogen worden, die van zestien franken ten minste en ten hoogste van vijfhonderd franken zal zijn. De schuldigen” enz.   Art 11 .. act 56, 5 juni 58 van het wetboek van strafregt zijn afgeschaft. Indien iemand na reeds te … hetzij tot een criminele straf hetzij tot een gevangenisstraf  voor den tijd van langer dan één jaar, of tot eenzame opsluiting … den tijd van langer dan zes maanden veroordeeld te zijn geweest, andermaal wegens misdaad of wanbedrijf, daar in gepleegd  in ..geregt staat, stelt de vroegen veroordeeling, een verzwarende omstandigheid daar waarop de regter behoudens de bepalingen van art. 9 en 20 dezer met, bij de toezegging … acht moet geven. De regter is bevoegd de straf van verbanning, tuchtstraf of gevangenis zelfs met eenderde boven het maximum te verhoogen.   Gezien artikel 463 van het Wetboek van Strafregt, luidende: ….. Artikel 463 “In alle de gevallen, waarin de straf van gevangenis bij dit Wetboek gesteld wordt, worden de vierscharen gemagtigd, om, bijaldien het veroorzaakte nadeel geen vijf en twintig franken te boven gaat, en bijaldien de omstandigheden het wanbedrijf schijnen te verkleinen, de gevangenis zelfs tot beneden de zes dagen, en de boete zelfs beneden de zestien franken te verminderen. Zij zullen ook de eene of de andere dezer staffen afzonderlijk mogen wijzen, zonder dat zij in eenig geval beneden de bloote policie-straffen mag zijn.”   Voorts gezien de artikelen 206, 207, 211 en 227 van het Wetboek van Strafvordering en act. 216 van hetzelfde wetboek.   Regtdoende in naam des Konings!   Verklaart den persoon van Douwe Doekes van Echten schuldig aan het wanbedrijf van diefstal met een veroordeling tot een criminele en veroordeeld hem Schuldig aan het wanbedrijf van diefstal, en veroordeeld hemzelfe te dier zake tot eene gevangenisstraf van twee jaren En in de kosten der procedure, invorderbaar bij lijfsdwang. Gelast dat de 3 voorwerpen welke als stukken…van overtuiging in de zaak hebben gediend, aan de eigenaar of regthebbende zullen worden terug gegeven.   Aldus met open deuren uitgesproken den achtentwintigtsen october 1800 eenenzeventig   Tegenwoordig waren de Heeren Mrs…………………………………..fungerend President G..E…   bain ….regters, …Graaf van Limburg Stierum …Officier  en …J.L van Sloterdijck …beeedigd.. griffier.   * http://www.encyclo.nl/begrip/bukskin ** http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/larcin/       http://www.encyclo.nl/begrip/Filou http://www.archieven.nl/index.php/db?miadt=36&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=318-33&mizk_alle=J.L%20van%20Sloterdijck

No responses yet

Comments are closed.