Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Douwe Doekes van Egten (*11-11-1839 / +27-11-1882)

Douwe-Doekes-van-Echten-digital-remastered Douwe Doekes van Egten was een voorouder waar ik al wel veel van wist maar zeker niet alles. Bijzonder aan hem was dat hij een crimineel verleden had. Daardoor is er meer informatie over hem bewaard gebleven dan van de meeste tijdgenoten die net zo arm waren als hij. Een bezoek aan het archief in Amsterdam heeft er een aantal belangrijke vragen voor mij opgelost. De belangrijkste is wel dat hij op 27 november 1882 is overleden op 43 jarige leeftijd. Ook weet ik nu dat hij na zijn verblijf in de gevangenis van Hoorn inderdaad in Amsterdam is gaan wonen. Nog twee feiten kwamen naar boven die ik nog niet wist. Hij hertrouwde met Dina Adriana Cornelissen en kreeg in 1875 nog een zoon, Jan Laurens Hendrik van Egten. Dit geeft weer nieuwe informatie over de familie van Egten. Het betekend dat Doeke van Egten, de vader van mijn opa een broer had. Dat wist niemand in onze familie tot nu toe. Ook het feit dat hij een stiefmoeder had was onbekend. Het leven van Douwe Doekes is oprecht tragisch te noemen. Een groot deel van zijn leven zat hij in de gevangenis. In totaal wel 14 jaar. - 1865, vijf jaar vanwege diefstal - 1865, nog één extra jaar vanwege diefstal - 1871, twee jaar vanwege diefstal - 1876, zes jaar en acht maanden wegens diefstal in dienstbaarheid (meestal diefstal binnen een dienstbetrekking) Uit stukken die ik heb van de rechtbank van Leeuwarden blijkt dat het in alle gevallen gaat om relatief kleine delicten, zoals het stelen van een jas en broek. In een ander geval om de diefstal van een aantal planken en wat gereedschap. Utrechtsestraat 102 utrechtsestraat -102-klein In het bevolkingsregister van Amsterdam kon ik het verblijf van Douwe Doekes perfect volgen. Zijn eerste adres in Amsterdam is de Utrechtsestraat 102. Hij komt daar op 5 november 1873 wonen. Hoofdbewoner is Gerrit Wilmink, bakker van beroep. Bij zijn vorige woonplaats staat Hoorn. Mogelijk dat hij nog kort in Hoorn heeft gewoond, maar het zou ook kunnen dat hij rechtstreeks uit de gevangenis kwam. In 1871 was hij tot twee jaar celstraf veroordeeld. Uit de bevolkingsregisterkaart van het pand blijkt dat er opvallend veel bakkers en bakkersknechten gewoond te hebben. Het stadsarchief heeft een tekening van het pand uit deze periode en inderdaad..het was een bakkerij! Douwe is niet lang een vrij man geweest. Op 5 november 1873 kwam hij in Amsterdam wonen en op 26 januari 1876 wordt hij opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf. Dit keer tot 6 jaar en 8 maanden cel door de rechtbank van Amsterdam. In deze twee jaar dat hij nog op vrije voeten is hertrouwd hij en krijgt hij zijn tweede zoon Jan Laurens Hendrik. Utrechtsestraat-102-Z834f2832-S5006036 Utrechtsestraat-102-Z834f2832-S5006040     Oudezijds Voorburgwal 154 (Blauwlakensteeg) blauwlakensteeg-oz-voorburgwal-154   Na de Utrechtsestraat verhuist Douwe in mei 1874 naar de Oudezijds Voorburgwal 154 op de hoek van de Blauwlakensteeg. Op dit adres leert hij Dina Adriana Cornelissen kennen die daar ook in de buurt woont.  OZ-Voorburgwal-154-S5006041     Sint Jansstraat 45 sint-jansstraat-45 In januari 1875 verhuizen ze beiden naar de Sint Jansstraat 45, Ze zijn dan op 13 januari 1875 getrouwd *. Deze adressen zijn allebei in het gebied wat we nu “De Wallen” noemen. Ook in die tijd een duistere buurt met prostitutie. De zoon van Douwe, Doeke komt op maart 1875 ook op dit adres wonen. Hij is dan 10 jaar. Zijn moeder Tiebegien Wagenaar was enkele jaren daarvoor overleden. Dat was op 10 december 1872. Douwe Doekes zat toen in de gevangenis in Hoorn. Inmiddels weet ik dat Doeke rechtstreeks uit het Arm huis te Leeuwarden kwam. Zie hiervoor mijn latere postings. Als adres waar Douwe vandaan komt wordt weer de Blauwlakensteeg genoemd met als nummer J 333 f 1236. Die naam komt ook voor op de kaart van de Oudezijds Voorburgwal. Voor Dina is dat ook de Blauwlakensteeg en nummer J333 f1383. De kaart van de Sint Jansstraat laat voor niemand een vertrekdatum zien. Mogelijk komt dat door de criminele handelingen en arrestatie van Douwe waardoor het een en ander niet is opgetekend. Uit het geheim register ontslagen gevangenen weet ik dat hij op  26 januari 1876 door de rechtbank werd veroordeeld en in Hoorn gevangen werd gezet. St-Jansstraat-45-links-S5006033 St-Jansstraat-45-rechts-S5006034    S5006053 S5006055   * Tekst huwelijksakte Douwe  van Egten en Dina Cornelissen Op heden den dertienden Januari Achteinhonderd Vijf-en-Zeventig, zijn voor ons ondergetekende Ambtenar van den Burgelijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Douwe van Egten, bakkersknecht, geboren te Sexbierum gemeent Barradeel Arrondissement Leeuwarden wonende alhier, oud vijfenderdig jaren weduwnaar van Tiebegien Wagenaar meerderjarige zoon van Doeke Klases van Egten en Fokeltje Cornelis Hofstra beiden overleden Ter eenre en Dina Adriana Cornelissen, zonder beroep, geboren en woonende alhier, oud negenentwintig jaren meerderjarige dochter van Hendrik Ernst Cornelissen, overleden en Alida Geertruida de Bruin, zonder beroep woonende alhier Ter andere zijde – En verklaarde de moeder der bruid voor ons tegenwoordig toestemming in dezen echt. De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier den derden en den Tienden dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd ten eersten den geboortenacten der verloofden Ten tweeden de doodacten van de vorige echtgenoot des bruidegoms en van den vader van den bruid.- Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenoot getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijk verbonden zijnde, hebben in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van Paulus van Egten broeder des echtgenoot, militair, oud achtentwintig jaren en woonende te Utrecht. Johannes Bernardus Gerardus Meijer, stoker, oud zesenveertig. Jacob Christiaan Krumbholtz , schilder, oud …drieënveertig jaren beiden en echt….en…Frederik Willem …Koch …aansteker..een en veertig jaren allen alhier. En door ons is opgemaakt deze Acte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de getuigen en door ons is ondertekend. Uitgezonderd de moeder die verklaarde niet te kunnen schrijven. D van Egten D. A Cornelissen P van Egten  } 1 en ...ss.. J. C. Krumbholtz F. W. Koch   Slootstraat 11 slootstraat   Pas in juli 1878 vind ik het gezin, zonder Douwe natuurlijk , weer terug. Ze wonen dan in Slootstraat, waarschijnlijk nummer 11. Opvallende afwezige is Doeke. Uit de overlevering weten we dat hij waarschijnlijk in een tehuis heeft gezeten. Marijke dacht aan een instelling in Twente, “Twickel”. Dat is een kasteel in Delden. Onduidelijk is of daar een jongens internaat heeft gezeten. Hij zou daar op zijn 14e (1878) uit weggelopen zijn en zijn gaan varen. Dina komt in Slootstraat in juli 1878 wonen samen met haar moeder Heida de Bruin, haar zuster Elisabeth Catherina en haar zoon Jan Laurens Hendrik van Egten, In april 1880 verhuizen Dina en Jan Laurens samen naar Deel 242 f187. Jan Laurens komt in augustus 1881 weer terug in dit pand en zijn moeder volgt in januari 1882. Op 26 juni komt Douwe ook in dit huis wonen. Uit het register voor ontslagen gevangen weten we dat hij één dag hiervoor vrij werd gelaten uit de gevangenis in Hoorn. Op de kaart staat ook als vorige adres “Correctiehuis Hoorn”. In juli 1882 vertrekken Douwe, Dina, Jan Laurens en de moeder van Dina naar een ander pand, Deel 482 f201.       Tuinstraat 133 In de overlijdensakte van Douwe zien we nog een ander adres, de Tuinstraat 133 in de Jordaan. Volgens die akte woonden Douwe en Dina daar samen op dat adres. De Tuinstraat is om de hoek van de Slootstraat. Hij overlijdt op 27 november van dat jaar, 1882, in het Binnengasthuis. Mogelijk is er nog archief materiaal te vinden in het Amsterdamse Archief als bijlage van de notulen.    S5006051   Passeerdersgracht In 1887 zien we de familie weer terug. Dina en Jan Laurens komen in september 1887 wonen op de Passeerdersgracht 22. Doeke komt daar ook wonen op 4 april 1890. Dina en Jan Laurens komen van 480 f224 en Doeke opvallend genoeg van de Zr Ms Monitor Cerberus *, een schip van de marine. Jammer genoeg is Doeke niet bekend in de archieven van de marine. Wel heeft het Nationaal Archief documentatie over de Monitor Cerberus. Daar zal ik nader onderzoek naar doen. Alle drie verhuizen ze in augustus 1890 naar 367 f25. Vanaf 1891 heeft Doeke een gezinskaart en zijn al zijn verdere adressen bekend.   passeerdersgracht-22-HH-124-353-in klapper deel 367 blad 221--links-S5006003 passeerdersgracht-22-HH-124-353-in klapper deel 367 blad 221-rechts-S5006003 Ik heb van alle kaarten digitale foto opnames gemaakt om ze nog eens rustig te bekijken. Hieronder de complete serie: * Monitor 2e klasse Zr.Ms. 'Cerberus', gebouwd op de Rijkswerf te Amsterdam, en aldaar op 14 januari 1869 te water gelaten. Bron: C. Mark: 'De geschiedenis van de Torpedo- en de Onderzeedienst' in: 'Vast Werken' (2003) 2.12.03 Inventaris van het archief Scheepsjournalen van het Ministerie van Marine, 1813-1955 880 26-6-1885 - 24-10-1885   881 21-6-1889 - 14-6-1892 http://www.nationaalarchief.nl/search/highlighter.jsp?url=%2Fwebviews%2Fpage.webview%3Feadid%3DNL-HaNA_2.12.03%26pageid%3DN1360A&insert_anchor=false&query_text=cerberus&focus_window=true#N1360A

No responses yet

Comments are closed.