Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Huwelijksbijlagen Doeke Klazes van Echten en Douwe Doekes van Echten.

Deze week even geen actie op de ontdekkingen van vorige week. Mogelijk zijn er weer twee generaties voorouders opgespoord, maar tot nu toe is echt aanvullend bewijs nog niet gevonden. Daar wordt natuurlijk driftig naar gezocht. Vandaar even een artikel wat al een tijd in de maak zit, 19e eeuwse huwelijksbijlagen. Dankzij Anton Musquetier heb ik een aantal kopieën gekregen van huwelijksbijlagen van de huwelijken van Doeke Klazes van Echten en Douwe Doekes van Echten. Dit zijn de bewijsstukken die bruid en bruidegom moesten inleveren om te kunnen trouwen. Het gaat onder meer om: • afschriften van hun geboorteakten, of (indien geboren vóór 1811) • de doopinschrijvingen, • overlijdensaktes van eventuele overleden ouders (en soms grootouders) en eerdere echtgenoten • en een bewijs (soms met signalement) dat de bruidegom aan zijn militaire dienstplicht had voldaan of was vrijgesteld. De huwelijksbijlagen kunnen ook nog andere stukken bevatten, zoals: • een notariële akte waarbij de ouders of in ons geval soms voogden toestemming geven voor het huwelijk, • of een verklaring van onvermogen zodat het bruidspaar geen leges hoefde te betalen. In de 19e eeuw, na de invoering van de burgerlijke stand werd dit gebruikelijk. UIt deze stukken kan je extra genealogische infomatie halen. Goed voor bewijsvoering of om meer details van personenen te weten te komen. Zo haal ik uit deze bijlagen dat Doeke Klases niet in militaire dienst is geweest omdat hij enig kind was. Dat klopt precies bij mijn bevindingen. Net als zijn vader en ook mijn overgrootvader was de van Egten tak op dat moment nog maar één man groot. Verder zien we dat Douwe Doekes meestal in documenten gewoon Douwe wordt genoemd. Daarnaast heeft hij wel in militaire dienst gezeten en wel van 28 april 1858 tot zeker eind maart 1863. Zijn vrouw (mijn betovergrootmoeder...) Tiebegien Wagenaar heeft hij vast in Pingjum ontmoet, waar ze beiden in 1863 woonzaam waren. Tiebegien was dienstmeid en Douwe bakkersknecht. Hieronder de complete teksten en afbeeldingen van de documenten. Bij het huwelijk van Fokeltje Cornelis Hofstra en Doeke Klazes van Egten de volgende stukken: Een omslag waarop de eerste proclamatie en de twee proclamaties staan, te weten 15 en 22 april 1832. Gehuwd is men op 10 mei 1832. Als opmerking staat hier nog bij dat: " De vader van de bruid kan niet schrijven als zulks niet geleerd hebbende" PDF omslag De huwelijksakte waarin staat dat Doeke Klases 22 jaar oud is en bakkersknecht is. Dat Klaas Martens van Echten , zijn vader, schipper is. Ook Fokeltje Cornelis Hofstar is 2 jaar. Haar vader Cornelis Douwes Hofstra is gardenier. PDF huwelijksakte Doeke Klases Een extract uit het register der gedoopten in de gemeente Vrouwenparochie over den jare 1809: " In het jaar Eenduizendachthonderdennegen, den tweeentwintigsten van zomermaand is geboren en den negenden van hooimaand gedoopt een dochter van Cornelis Douwes en Antje Paulus en is genaamd, Fokeltje" Afgegeven ter Secretarie te St. Anna Parochie den 14 april 1832. PDF geboorteakte Fokeltje Een extract uit het register der gedoopten in de gemeente Vrouwenparochie over den jare 1809: " In het jaar Eenduizendachthonderdennegen, den tweeden September is geboren en den vijftienden October gedoopt een zoon van Klaas Martens en Grietje Doekes, op de Oude Bildtzijl onder Vrouwen Parochie, en is genaamd Doeke" Afgegeven ter Secretarie te St. Anna Parochie den 14 april 1832. Geboorteakte Doeke Klases Certificaat van de Nationale Militie Provincie Vriesland De Gouverneur van de provincie Vriesland verklaart, dat, Doeke Klazes van Egten geboren te Vrouwen Parochie den 2 sept 1809 van beroep Bakkersknecht zoon van Klaas Martens en van Grietje Doekes Dobma van beroep Schipper wonende te Vrouwen Parochie binnen de Gemeente van het Bildt voor de nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting van 1828 is ten deel gevallen het Nummer 38 en hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting hebbende te Leeuwarden uit hoofde van Eenig Kind voor een Jaar is vrijgesteld. Gegevens te Leeuwarden den 20 april 1832. De gouverneur voornoemd, Van Zuijlen van Nijevels Signalement, helaas niet ingevuld.... PDF nationale Militie Doeke Klases Bij het huwelijk van Douwe Doekes van Egten en Tiebegien Wagenaar de volgende stukken: Burgerlijke Stand Arrondisement Leeuwarden Provincie Friesland Gemeente Baradeel No 41 Uittreksel uit het Geboorte-register van Barradeel 1839 In het jaar eenduizendachtienhonderdnegenendertig, den elfden November, is te Sexbierum geboren, uit Doeke Klases van Egten en Fokeltje Cornelis Hofstra, zijne echtgenote, een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk den voornaam van Douwe is gegeven. Burgerlijke Stand Arrondisement Leeuwarden Provincie Friesland Gemeente Baradeel PDF uittreksel Burgerlijke stand geboorte Douwe No 42 Uittreksel uit het overlijdens-register van Barradeel 1849 In het jaar eenduizendachtienhonderdnegenenveertig, den twaalfden Maart, is te Sexbierum overleden, Fokeltje Cornelis Hofstra, oud negenendertig jaren zonderberoep, geboren te Vrouwen Parochie wonende te Sexbierum gehuwd met Doeke Klases van Egten, van beroep broodbakker, wonende te Sexbierum, dochter van Cornelis Douwes Hofstra overleden en Antje Paulus van beroep kooltjersche * wonende te Sint Anna Parochie * Een kooltjer is een groentekweker (kool. uien etc.) PDF uittreksel Burgerlijke stand overlijden Cornelis Douwes Hofstra 7e Regement Infantrie Toestemming tot het aangaan van een Huwelijk Krachtens aanschrijving van het Ministerie van Oorlog dato 27 December 1861 Let. 15 Nº. 54 verleent de Kolonel, Kommandant van opgemeld Regement, aan den Milicien Douwe van Egten Der ligting van 1858, behoorende tot het 3e Batallion 4e Kompagnie, vergunning tot het aangaan van een Huwelijk. Het bestuur der Gemente, waar het huwelijk wordt voltrokken, wordt verzocht daarvan kennis te geven aan de Hoofd-Administratie des Regements te Utrecht. Utrecht den 28 Maart 1863 De Kolonel voornoemd PDF Vergunning tot het aangaan van een Huwelijk Douwe Gemeente Groningen Arrondissement Groningen Provincie Groningen Burgerlijke Stand Uitreksel uit een Register der akten van Geborenen 18 Augustus 1841 In het jaar duizend acht honderd en eenenveertig, den achttienden Augustus is geboren: Tiebegien, dochter van Gerrit Wagenaar en Geertruda van Geest Voor eensluidend Uittreksel Groningen den 26 Maart 1863 De Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Groningen... PDF Uitreksel uit een Register der akten van Geborenen Tiebegien Gemeente Groningen Arrondissement Groningen Provincie Groningen Burgerlijke Stand Uitreksel uit een Register der akten van Overledenen 1 Augustus 1849 In het jaar duizend acht honderd en negenenveertig, den eersten Augustus is overleden: Gerrit Wagenaar laatst man van Geertruda van Geest, zoon van wijlen Reink Gerrits Wagenaar, in leven van beroep scheepstimmerman en van wijlen Tijbegien Jans van Bergen, overleden te Groningen Voor eensluidend Uittreksel Groningen den 26 Maart 1863 De Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Groningen... Uitreksel uit een Register der akten van Overledene Gerrit Wagenaar Gemeente Groningen Arrondissement Groningen Provincie Groningen Burgerlijke Stand Uitreksel uit een Register der akten van Overledenen 8 Juni 1857 In het jaar duizend acht honderd en zevenenvijftig, den achtentwintigste Juni is overleden: Geezina Geertruda van Geest, weduwe van Gerrit Wagenaar, dochter van wijlen Johannes van Geest in leven boekhouder en van wijlen Geesje Hindriks, overleden te Groningen Voor eensluidend Uittreksel Groningen den 26 Maart 1863 De Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Groningen... PDF Uitreksel uit een Register der akten van Overledenen Geezina Geertruda van Geest Nommer 57 Voor Meester Willem Laman Trip Notaris residerende te Groningen, Hoofdplaats van de provincie Groningen, in tegenwoordigheid der natenoemen enmede ondergeteekende getuigen zijn gecompareerd De Heer Roelf Heckmans, Koopman wonende te Groningen in zijne hoedanigheid als voogd over Tiebegien Wagenaar, minderjarige dochter van wijlen Gerrit Wagenaar en Geezina Geertruda van Geest in leven echtelieden, daartoe aangesteld bij akte beleden voorboven genoemden en ondergeteekenden, Notaris, den zes en twintigste Februarij achtienhonderdenzevenenvijftig behoorlijk registreerd en Pieter Johannes van Bergen, Steenhouwer wonende te Wildervank, in zijne hoedanigheid als toeziend voogd over opgenoemde minderjarige, daar toe benoemd en aangesteld door den Heer Kantongeregt te Groningen, op den zesden Julij achtienhoderdzevenenvijftig, blijkens procesverbaal van benoeming en beëdiging van den datum, behoorlijk geregistreerd. Welke comparanten verklaren bij deze tegenwoordige akte in voormelde hunne hoedanigheid de bij de wet vereischte toestemming te geven tot het huwelijk het welk de bovengenoemde minderjarige Tiebegien Wagenaar voornemens is aan te gaan met Douwe van Egten, Broodbakkersknecht, wonende te Sexbierum, meerderjarige zoon van Doeke Klases van Egten, Gemeente Ontvanger van Barradeel, wonende te Sexbierum en wijlen Fokeltje Cornelis Hofstra Waarvan Akte Aldus gedaan en verleden te Groningen, ten kantoor van den ondergetekenden Notaris in de Heerestraat, op den zesentwintigsten April achtienhonderddrieenzestig, in tegenwoordigheid van Jan Rudolph Rasvelds en Teunis Laarts Schuitema, beiden van beroep klerk wonende te Groningen als hiertoe verzochte en aan den den Notaris bekende getuigen, welke benevens de Comparanten mede aan den Notaris bekend, en den Notaris en onmiddellijk na gedane voorlezing deze akte, die in orginale zal worden uitgegeven, deselve hebben ondertekend. R. Heckmans P. J. van Bergen Laman Trip Rasvelds Schuitema Geregistreerd te Groningen een blad zonder waarde den zevenentwintigsten April 1800 drieenzestig in deel 159 folis 16 verdo, vak 2. Ontvangen voor zegt 80 voor 38 opcenten en 30, 5 ct te zamen een gulden tien en halve cent. De Ontvanger D. Mindenboer PDF vereischte toestemming te geven tot het huwelijk het welk de bovengenoemde minderjarige Tiebegien Wagenaar Certificaat De ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Wonseradeel certificeert bij deze dat op Zondag den twaalfden en negentienden April dezes jaars voor de hoofddeur van het huis der gemeente hebben plaats gehad de afkondiging van het voorgenomen huwelijk tusschen Douwe van Egten, oud drie en twintig jaren, bakkersknecht, wonende te Sexbierum binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Pingjum, zoon van Doeke Klazes van Egten, Gemeenteontvanger wonende te Sexbierum en Fokeltje Cornelis Hofstra overleden - en - Tiebegien Wagenaar, oud een en twintig jaren, dienstmeid, verblijfhoudende te Pingjum wonende te Groningen, dochter van Gerrit Wagenaar en Geezina Geertruida van Geest beide overleden, zonder dat daartegen eenige stuiting is geschied. Bolsward den 22 April 1863 De Ambtenaar voornoemd Goedgekeurd de doorhaling van het woord Geertruida en bovenschrijving van Geezina PDF afkondiging van het voorgenomen huwelijk tusschen Douwe van Egten Certificaat De ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Groningen verklaart bij deze dat op Zondag den negentienden en zesentwintigste April achtienhonderddrieenzestig hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen, de afkondiging van het huwelijk voorgenomen tusschen Douwe van Egten, oud drie en twintig jaren, bakkersknecht, wonende te Sexbierum binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Pingjum, zoon van Doeke Klazes van Egten, Gemeenteontvanger wonende te Sexbierum en Fokeltje Cornelis Hofstra overleden - en - Tiebegien Wagenaar, oud een en twintig jaren, dienstmeid, verblijfhoudende te Pingjum wonende te Groningen, dochter van Gerrit Wagenaar en Geezina Geertruida van Geest beide overleden, zie andere zijde. Groningen den 29 April 1863 De Ambtenaar voornoemd PDF afkondiging van het voorgenomen huwelijk tusschen Douwe van Egten, Groningen Nationale Militie Provincie Friesland De commissaris des Konings in de Provincie Friesland verklaart, dat Douwe van Egten geboren te Sexbierum den 11e November 1839 wonende te Sexbierum van beroep bakkersknecht zoon van Doeke en van Fokeltje Cornelis Hofstra wonende te Sexbierum in het inschrijvingsregister van de gemeente Barradeel van het jaar 1858 voor de lichting van het jaar 1858 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 42, dat hij op den 28e April 1858 is ingelijfd en nog is dienende. Gegeven te Leeuwarden, den 28e Maart 1863 De commissaris des Konings In de provincie Friesland PDF Nationale Militie Douwe Doekes van Egten

No responses yet

Comments are closed.