Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Beroep- off Keurbrief van het School- en Organistampt van de Dorpe Wanswert, op Mr. Jillert Claasen, Schoolmeester tot Echten 1716.

In de nieuw uitgekomen stukken van Sannes over onderwijzers in Friesland staat de aanstellingsbrief van JIllert Claasen die ik al eerder op de site had gezet. Dit is een letterlijke weergave van de brief. Het leek me de moeite waard om die ook hier op mijn site te laten zien. Beroep- off Keurbrief van het School- en Organistampt van de Dorpe Wanswert, op Mr. Jillert Claasen, Schoolmeester tot Echten 1716. Alsoo door 't overlijden van Harmanus Broexma het School- en Organistampt van den Dorpe Wanswert is komen te vaceren en het nodig was dat deselve plaats door een bequaam persoon weederom wort vervult. Soo ist dat wij ondergeschrevene Ingesetenen 't regt tot Stemminge hebbende, offgelastigt van onse principalen op de aanschrijvinge van de Hoog Welgeb. Heer Jr. Binnert Heeringha van Grovestins, Grietman over Ferwerderadeel enz. enz. in dato den 22 April 1716 ll. en na voorgaande huijskondinge ende klocklippinge den 1 May ejusdem annis in de kerke van Wanswert bij malkander sijn gecompareert en vergadert, en bij meerderheijt van stemmen hebben verkoozen en gestemt, gelijk wij alsnog verkiesen ende stemmen door kragte deeses, tot Schoolmeester ende Organist van onsen Dorpe de Eersaame Mr. Jillert Claasen, schooldienaar tot Echten; hem opdragende onse kosterie-huysinge c.a. mitsgaders alle de Landen aan de school behoorende soo en als de voorgaande Schoolmeester dat heeft gehad om daar het vrije gebruijk en genot aff te mogen hebben, geduirende de tijt dat hij het geseijde Ampt sal komen te bedienen, soo nogtans dat de Ingesetene de vrijheijt aan haar behouden van 't gebruik van de huijsinge tot haar Diaconie-Rekeninge en andere Dorpsbijeenkomsten, alsmeede dat gedagte Schoolmeester sal moeten hoeden de floreen en andere lasten waarmeede gedagte huijsinge en landen beswaart sijn; en daar en boven nog jaarlijks koomen te genieten een somma van 39 car.gl., gelijk de vorige Schoolmr. dat ook genoten heeft. Waarvoor deselve Mr. Jillert Claassen gehouden sal weesen de Schooldienst en Organistampt vlijtig en neerstig waar te neemen gelijk een eerlijk persoon toestaat te doen, de kinders 't geheele Jaar door naarstig te leeren leesen, schrijven en catechiseren, sampt te leeren en onderwijsen in de Gebeeden na de Gereformeerde Religie gebruijkelijk, en voorts in alle goede Zeeden en gewoonten institueren, gelijk in goede en welgeregulde schoolen gebruijkelijk is. Sullende van ijder kind in 't vierendeels jaar genieten tot Leergelt 6 stvs., exempt de kinderen welkers Ouders door de Diaconie off gemeene Armevoogden worden onderhouden, die daar van vrij en geëxcimeert sullen sijn, sullende deselve voor niet en om Gods wil leeren en onderwijsen. Voorts sal gedagte Schoolmr. gehouden sijn des Sondags voor de preedicatie in de kerke een Capittel te leesen uijt Gods Heilige Woort eer hij begint te speelen op 't orgel; ook sal deselve gehouden sijn de Kerk, wanneer sulx van nooden is schoon te maaken en veegen. (Exempt als deselve Kerk geheelijk moet worden schoongemaakt, daaraan sal hij niet sijn gehouden); sullende de beesems, raagers enz. die hij daartoe van noden sal hebben, bij de kerkvoogden worden betaalt, gelijk ook moet geschieden van de Olije tot 't smeeren van de klocken. Ook sal de Schoolmr. gehouden weesen des soomers van oude St. Geert [=17 maart] tot aan Holwerder merkt, sijnde den 17 Sept., alle dagen te luijden, des morgens tot 4 uijr, als alleen Saturdags dan sal te 3 uijr morgens geluijd worden om 't affvaren van 't schip, voorts tot 8 uijr des voordemiddags, en tot 2 uyren na de middags, mitsgaders des avonds tot 6 uijren, al 't welke des winters ook sal moeten geschieden, als alleenlijk dat van den 17 September off Holwerder merk tot aan de Oude St. Geert in plaats van 6 uijren 's avonts tot 8 uyren sal worden geluijdt; voorts alles te observeeren en waar te neemen wat het school en organistampt meedebringt. Aldus gedaan in kennisse van onse Handen en gewoontlijke verteijkeninge met de hand van de Dorp Regter van onsen Dorpe Wanswert als getuijge. Actum deesen 1e Maij 1716 [Get.] F. Bavius, Aatte Bouwes, Wijtse Claasen, Lieuwe Klaassen, Nammen Minnolts, Harmen Elses, Lieuwe Jacobs, Pijter Pijtters, Anne Goffes, Hendrik Hendriks, Sijberen Orks, M. Wiersma.

No responses yet

Comments are closed.