Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Bewijs!

Ik heb tot nu toe met mijn zoektocht naar de voorouders in de 18 eeuw te maken met slechte bewijsvoering. Het grootste probleem was de aansluiting van de gegevens van de burgerlijke stand richting de 18e eeuw en eerder. Uit de digitaal beschikbare bronnen heb ik gevonden dat de moeder van Klaas Martens van Egten, Trijntje Klases was. Gecombineerd met andere geboorte informatie leek met het aannemelijk dat ze een dochter was van Klaas Jillerts van Egten, de zoon van de vroegst bekende van Egten Jillert Claesen van Egten. Daar is nu eindelijk het bewijs voor geleverd! Anton Musquetier was zo vriendelijk om voor mij in het Tresoar in Leeuwarden een aantal bronnen te controleren en daarvan kopieën te maken. In de Autorisaties Ferwerderadeel 1702-1811 is de oplossing te vinden. Hierin worden de rechten met betrekking tot erven en voogdij geregeld. Vaak zien we bij de aangewezen curator staan: cur pg, wat betekend, curator over personen en goederen. Op 6 mei 1787 worden twee curatoren (cur pg.) aangesteld: Andries Hettema en Pieter Folkerts Rinsma. Ze zijn respectievelijk beëdigd klerk secretarie Ferwerd en koopman te Hallum. Ik vermoed dat ze zijn aangesteld om de belangen te beschermen van de jonge Klaas Martens omdat Trientje Klases van Egten dan hertrouwd met Ties Rienks. Daaruit blijken twee belangrijke feiten: - Er staat dat Klaas Martens op dat moment 2 jaar is. Dit klopt exact met de eerdere gegevens van hem. Hij is op 12 februari 1785 geboren, dus toen was hij inderdaad twee jaar. - Er staat dat de vader van Klaas Martens Marten Jans is en de moeder Trientje Klases....van Egten Hiermee is het bewijs geleverd dat we rechtstreeks afstammen van Jillert Claeses van Egten. In deze autorisaties komen we verder nog meer interessante zaken tegen. Zo is er maar sprake van één kind van Trijntje Klases van Egten. Dat betekend dat haar eerste zoon Jan Martens waarschijnlijk al is overleden. Naast deze papieren stuitte Diete onlangs op nieuw onderzoek over schoolmeesters in Friesland. De Fryske Akademy heeft historische gegevens van duizenden Friese schoolmeesters op haar website beschikbaar gesteld . Meer dan 600 digitale pagina's over schoolhoofden van tussen 1600 en 1950 staan nu online. Het materiaal is verzameld door oud-onderwijzer Hartman Sannes (1890-1956). Over de schoolmeester in de familie van Egten is het volgende te vinden: Bronnen Sannes over Jildert Claesen (van Egten) en zijn zoon Klaas Jillerts van Egten Echten: In 1712 werd Jildert Claesen hier schoolmeester; hij noemde zich later naar dit dorp "Van Egten". Hij vertrok in 1716 naar Wanswerd. Wanswerd: Op 1 mei 1716 kwam van Echten Jildert Claesen (van Egten) als schoolmeester en organist. Hij vertrok in jan. 1719 naar Ferwerd. Ferwerd: In jan. 1719 kwam Jildert Claesen (van Egten) uit Wanswerd als schoolmeester en organist. Op 19 nov. 1719 was te Blija de derde proclamatie van het huwelijk met Romkjen Tjallis, toen zijn zij met attestatie vertrokken. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Claes (ca. 1731) en Antje (ca. 1734). Op 2 juli 1738 was hij hier nog. Hij overleed vóór 4 mei 1748; zijn vrouw Romkje is vóór 22 nov. 1736 overleden. Hij werd in 1748 opgevolgd door zijn zoon Niklaas Jz. van Egten, hier gedoopt op 2 nov. 1731. Hij had in de winter van 1747/1748 te Groningen van de heer Lustig het orgelspelen en muziek geleerd. Hij is in 1769 overleden. Zijn vrouw Gelske Tijssen overleed in 1771. Zij lieten vier kinderen na: Jildert Clasen 9 jaar, Trijntie 12 jaar, Romkje 6 jaar en Grijtje 4 jaar. Als je deze informatie samenvoegt met de eerdere bekende informatie en de nieuwe door Anton Musquetier verzamelde gegevens is het beeld mooi compleet. Met name de overlijdens data zijn nieuw voor me. Zo blijkt uit de gegevens van Hartman Sannes dat Jildert Claesen van Egten in 1748 is overleden en zijn zoon Klaas Jillerts in 1769. Dit blijkt ook uit de autorisaties. Daarin zien we nu ook dat de kinderen van Klaas Jillerts in 1771 volledig wees worden. Trijntje is dan pas 13 jaar. Zes jaar later trouwt ze dan met Marten Jans. Het lijkt erop dat in 1771 bij het overlijden van haar moeder haar grootvader van moeders zijde, Ties Klases en haar oom van moeders zijde, Klaas Tiessens haar en haar broertje en zusjes onder hun hoede nemen. Dat zijn: - Jillert Klases van Egten, 9 jaar. - Romkje Klases van Egten, 6 jaar - Grietje Klases van Egten, 4 jaar In 1772 is grootvader Ties Klases ook overleden en wordt ene Tiete Jorrits curator over de kinderen die dan voor elk een derde deel erfgenaam worden van Ties Klases. Het lijkt erop dat het vierde kind, Grietje Klases van Egten dan ook al overleden is. Opvallend bij deze notities is dat de familienaam van Egten hier weggelaten is. Er wordt door de medewerker van de FAF/VAF een notitie gemaakt dat het om dezelfde familie gaat, de van Egten's. Mogelijk dat in deze situatie het minder voor de hand lag om de achternaam van Egten te blijven gebruiken. Kennelijk heeft Klaas Martens bij de invoering van de achternaam en burgerlijke stand in 1811 er bewust voor gekomen om de achternaam van zijn moeder weer in eere te herstellen. Hartman Sannes denkt dat Jildert Claesen van Egten slechts twee kinderen had in 1748. Uit de autorisaties zou je dat ook kunnen afleiden. Uit andere bronnen is duidelijk dat het er vier zijn. De oudsten, Claaske Jilderts en Sijke Jilderts zijn rond 1748 al meerderjarig. Sijke is dan al getrouwd en Claaske waarschijnlijk ook. Antje Jilderts en Klaas Jilderts zijn dan respectievelijk 14 en 17 jaar. Ook de overlijdensdatum van de vrouw van Jildert Claeses van Egten, Romkien Tjalles van rond 1736 lijkt wel te kloppen. Ik kom haar naam in 1734 nog tegen als curator Trientje Wietses en Hiltje Wietses. Over Trijntje Klases van Egten vond ik later dankzij Ad Rienks nog meer informatie. Haar tweede man was Thijs Rynks Rienks waarmee ze in 1787 trouwde. Op 15 maart 1801 trouwde hij voor de derde keer met Ytsje Bjinses. Dat betekend dat Trijntje Klases van Egten waarschijnlijk in het jaar daarvoor overleden is in Hallum. Haar naam komt namelijk nog wel voor in notariële akte. De email van Ad: Bedankt voor de interesse. Jouw vragen worden (gedeeltelijk) beantwoord in het "Famyljeboek fan de Rienksen", fan G. Terpstra; uitgeverij "De Terp" - Ljouwert - 1955. Hierbij een scan van de bladzijde waarin Trijntje wordt genoemd. De gegevens zijn dus verzameld begin 50-er jaren door dhr. Terpstra. In hoeverre ze door anderen geverifieerd zijn, is mij onbekend. Waar ik nogal aan twijfel is het gegeven dat Trijntje Klazes een dochter zou zijn van Marten van Egten in Oude Leije. Waarom heet ze dan Trijntje Klazes? De vergissing is misschien dat ze weduwe was van Marten uit Oude Leije. (red: is inderdaad een vergissing) En dat ze in 1800 overleden zou zijn, wordt misschien afgeleid van het feit dat ze in 1798 nog genoemd wordt in documenten, en dat Thijs Rienks in 1801 voor de 3e keer trouwt. De documenten zijn waarschijnlijk notariële akten. Thijs Rienks is een broer van Jehannes Rienks, mijn directe voorvader. Ook vreemd is dat er op Tresoar geen melding is van de naamsaanname van Thijs Rienks, wel van 2 broers. In ieder geval kregen Thijs en Trijntje 2 dochters, Gelske en Klaaske. En die kregen allebei een uitgebreid nageslacht. Al met al een echte doorbraak in de bewijsvoering. Nu natuurlijk door voor de hamvraag.... Wie was de vader van Jillert Claeses van Egten! Bronnen: http://www.fa.knaw.nl/fa/downloads/Geschiedenis,%20Letterkunde%20en%20Naamkunde/schoolmeesters-in-friesland http://www.rienks-frl.nl/stamboom/individual.php?pid=I76&ged=Rienks.ged

No responses yet

Comments are closed.