Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Wie is Claes Claesen, schoolmeester te Lekkum?

Zou dit de broer kunnen zijn van Jildert Claeses van Egten?     Zie: https://astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/ks7381m.html     Dan uit de archieven: Op 22-04-1749 lost Jacob Verhoek namens Claaske en Tjalling Noteboom namens Syke elk 25 gulden af (de mannen zijn de echtgenoten). Hieruit kan worden afgeleid dat Jildert 17-04-1749 is overleden of stervende was. En de Curator loste ook f 50 af (zie hierboven).  Op 27-05-1749 is de authorisatie van Claes Claesen, schoolmeester te Lekkum, tot curator voor Claas en Antje Jillerts, minderjarige kinderen van Mr Jildert Clases van Egten (meestal is een oom curator).  Op 23-06-1749 is er een inventarisatie in het sterfhuis van Jildert van Egten. Dus Jildert overleed voor mei 1749. Uit de inventarislijst, die juni 1749 na Jildert's overlijden wordt opgesteld, blijkt dat hij welgesteld was. Hij had een uitgebreide inrichting en bezat meerdere percelen land, tesamen ongeveer 29 p.m., die hij in de loop van zijn leven heeft kunnen kopen.     In juli 1725 was Claes Clasen, geboren ca. 1696, schooldienaar te Lekkum. Hij verkocht toen een gedeelte van het schoolland met daarop een (bouwvallig) huis. In 1740 was Claes Klasen j hier nog schoolmeester en dorprechter. In mei 1743 eveneens; Grietie Tjeerds was toen zijn huisvrouw. In sept. 1748 was hij hier nog als schoolmeester en dorprechter. In juni 1753 k werd genoemd: Grietie Tjeerds, weduwe van wijlen Claes Klasen, in leven schoolmeester te Lekkum. Haar kinderen waren: Klaas, in het 15e jaar, en Trijntie Klasen, in het 8e jaar. l Deze zoon Klaas, dus geboren omstreeks 1739, is zijn vader opgevolgd als schoolmeester. Hij noemde zich Klaas Klasen Nicolaides. Zijn vrouw was Johanna Steenhovius Postma. Op 19 april 1781 waren zij nog als echtelieden te Lekkum. In aug. 1786 was hij hier nog.     https://astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/1749inv-Jillert-vanEgten.pdf
Klaas Klases was schooldienaar in Lekkum, getrouwd met Grietje Tjeerds. Zij krijgen in 1732 Jantje, 1739 Klaas, 1745 Trijntje. Klaas zou een broer van Jillert kunnen zijn? Sannes geeft ook niet meer gegevens over Claas Clases. Klaaske zal de oudste dochter van Jildert kunnen zijn. Haar huwelijk nog niet gevonden. Ynske Jans getrouwd geweest? met een zoon van Jillert?? Overgenomen uit de archieven van Tresoar door Sjoerd de Boer, zomer 2011
    http://www.tjoelker.org/ppl/9/d/b3224f858fc0bbbc6d9.html        
Geboortenaam Klaases, Klaas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 53 jaren
 

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1696 1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Lekkum
Mr. Klaas Klasen Aangeboden Capitalen: 10 Personen: 3 Leckum
2
Quotisatiekohieren 1749 Lekkum
Claas Clasen, omschrijving: schoolmeester gezin volw: 2 en kind: 2 aanslg: 38 - 0 - 0
3
Overlijden tussen 1749 en 1753 1
De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, Lekkum: In juli 1725 was Claes Clasen, geboren ca. 1696, schooldienaar te Lekkum. Hij verkocht toen een gedeelte van het schoolland met daarop een (bouwvallig) huis. In 1740 was Claes Klasen hier nog schoolmeester en dorprechter. In mei 1743 eveneens; Grietie Tjeerds was toen zijn huisvrouw. In september 1748 was hij hier nog als schoolmeester en dorprechter. In juni 1753 werd genoemd: Grietie Tjeerds, weduwe van Claes Klasen, in leven schoolmeester te Lekkum. Haar kinderen waren: Klaas in het 15e jaar en Trijntje Klasen, in het 8e jaar. Deze zoon Klaas, dus geboren omstreeks 1739, noemde zich Klaas Klasen Nicolaides.  

Lidmatenregister Herv. Gemeente Lekkum en Miedum

  • Bron: DTB Lidmaten
  • Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
  • Datum: 16-05-1773
  • Plaats: Leeuwarderadeel

Bijzonderheden: Op 16 mei 1773 belijdenis

genealogie @ tjoelker.org
Gehuwd Man Klaases, Klaas
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1732-12-17
Op 17 december 1732 werd hun zoon Jantjen gedoopt: Dopeling Jantjen kind van Klaas Klaases, schoolmeester en Grietje Tjeerds
1
Kind.
  1. Nicolaides, Trijntje Klazes
    Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, dl.1 Claes Clases staat hier ook in als inwoner van Ferwerd met 5 personen. Is dit dezelfde man?     Verder is er een familie van Claesen schoolmeesters in Makkum:   Claes Claesen Augustus 1650 kwam mr. Claes Claesen, schooldienaar, met attestatie van Marrum. Zijn vrouw Fokeltje Aerians werd december 1651 lidmaat. Hun zoons Arien en Claes werden hier respectievelijk 5 december 1652 en 12 oktober 1664 gedoopt. De eerste stierf jong. 18 januari 1674 werd er weer een Arien gedoopt. Het tractement voor een 'schooldienaar' bedroeg 160 gulden, spoedig werd dat 168 gl. Het werd in 4 termijnen van 42 gl. op Lichtmis, in mei, St. Jacob en Allerheiligen uitgekeerd. Claesen was ook dorpsrechter en werd 19 april 1669 tevens tot dorpsontvanger gestemd. De Kerkerekendag had (jaarlijks of om de 2 jaar) plaats in het schoolmeestershuis, in andere plaatsen hield men deze in de kerk. De oude aan St. Marten gewijde kerk was klein en bouwvallig mogelijk was dat de reden. Na de nieuwbouw in 1660 werden deze Rekeningdagen wel steeds in het kerkgebouw gehouden. Mr. Claes was telkens medeondertekenaar van de Rekeningen en ontving voor zijn diensten 6 gl. Uit zijn handtekening blijkt dat hij in 1625 geboren was. Hij was een 'man ín bonus': in 1655 leende hij de kerk f 300, in 1668 nog f 400. Op 8 mei 1672 was hij nog schoolmeester en ontvanger van Makkum en tevens dorps-rechter (7). In de periode van meester Claes Claesen is de school in de Kerkeburen defintief gesloten en werden, buiten de particulier scholen waarover later meer, alleen nog openbare lessen gegeven in de Statumer school. Gerrit Claeses Aan deze school werd bij de opening in 1643 Gerrijt Claeses benoemd als schooldienaar. Hij was tevens waagmeester. Wat betekende dat ook de gecommiteerden van Zijl en Waag (het Statumer bestuur) een bijdrage leverden. In december 1643 werd na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Gerrijt Claeses, schoolmeester te Statumerbuijren. Hij werd betaald uit de opbrengst van de Dorpsdaalder, eerst met 35 gulden, vanaf 1657 met 40 gld. per jaar. Tot 1667 is deze post verantwoord. (zie ook voetnoot 3). Op 5 november 1665 trouwde Gerrit Claesses, schooldienaar en Waaghmeijster met Meu Pieters, ook van Makkum. 8 Mei 1670 hertrouwde hij Trijntje Cornelis afkomstig van Britswerd. 16 April 1671 werd hun zoontje Cornelis gedoopt. In 1675 was er een andere Waagmeester; mr. Hendrik Gerrits Krijtenborg (8) Meester Gerrit Claeses zal dus toen wel overleden zijn. In 1667 had hij twee graven in de kerk gekocht (met stenen voor 29 gld. 18 st.). Omstreeks 1675, na de dood van mr. Gerrijt werd Claes Claesen het nieuwe hoofd van de Statumer school en werd de school in de Kerkeburen gesloten. In 1680 ontving hij nog een kwartaal tractement, maar spoedig na 21 december 1680 is hij overleden. Met zijn erven worden in 1681 verschillende zaken vereffend, ook het geleende geld. Zijn zoon Claes Claes d'Jonge nam de school waar na het overlijden van zijn vader. Zijn voogden Gerrit Sierdts (was getrouwd met zijn zuster Neel Claesen) en Sioerdt Fransen, chirugijn, ontvingen 1 augustus 1681 drie 'vandeljaars' tractement voor hem en later nog 1/4 jaar, tot Allerheiligen 1681. Zeker wegens zijn jeugdige leeftijd (17 jaar) heeft men hem niet vast willen benoemen aan deze grote school. .                           Claas Jillis  

Bronvermelding

Lidmatenregister Herv. Gemeente Jelsum,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 473,aktenummer 567
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1610-1850

Lidmatenregister Herv. Gemeente Jelsum

  • Bron: DTB Lidmaten
  • Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
  • Datum: 16-04-1713
  • Plaats: Leeuwarderadeel

Bijzonderheden: Op 16 april 1713 zij belijdenis; vertrokken naar Stiens

      Nog eens naar kijken:
Jan Johannis van Egten bruidegom 03-01-1761 Sneek DTB inschrijving trouwen
Jan van Egten beluid 25-04-1707 Sneek DTB inschrijving begraven
Jan van Echten beluid 09-06-1680 Sneek DTB inschrijving begraven
Jan van Echten beluid 14-04-1715 Sneek DTB inschrijving begraven
Jan van Echten beluid 18-04-1710 Sneek DTB inschrijving begraven
Jan van Egten beluid 18-02-1685 Sneek DTB inschrijving begraven
Jan van Echten beluid 23-03-1676 Sneek DTB inschrijving begraven
 

No responses yet

Comments are closed.