Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Ferwerderadeel in de atlas van Schotanus

kaart 1718

Ferwerd op de kaart op de web site "Friesland op de kaart".

"Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" omvatte de kaarten en plattegronden van het eerdere verschenen De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West door Christianus Schotanus. Zijn zoon Bernardus studeerde, onder andere, wiskunde en had ook zijn medewerking verleend bij het tot stand komen van de kaarten. Hierom werd hij in 1662 door de Gedeputeerde Staten gevraagd de kaarten van de grietenijen die door Sjoerd Haakma en Sytse Gravius waren opgemeten te controleren. In 1682 volgde een nieuwe opdracht van de Gedeputeerde Staten, ditmaal voor het opnieuw maken van alle grietenijkaarten. De Friesche Atlas uit 1698 was het resultaat van deze opdracht. De oorspronkelijke atlas was in een oplage van 150 exemplaren gedrukt. Na de dood van Bernardus Schotanus à Sterringa in 1704 werd in 1718 door François Halma, de drukker voor de Friese Staten, een nieuwe uitgave samengesteld. Voor deze Uitbeeldinge der Heerlijkheid Friesland werd niet alleen geprobeerd alle veranderingen sinds de eerste uitgifte aan te brengen; ook werd er een overzichtskaart van geheel Friesland in de uitgave opgenomen en werden er acht geschiedkundige kaarten toegevoegd, volgens de beschikbare kennis van die tijd: één van Bernardus Schotanus à Sterringa en zeven van Menso Alting. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotanusatlas Links: http://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/kaart/8/ http://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/ http://friesscheepvaartmuseum.nl/beeld/fsm-col1-dat2402 Kaarten in Fries Scheepvaart Museum Rare Atlasses; te koop Rare Atlasses; alle kaarten online  

No responses yet

Comments are closed.