Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Dossier 318-14 van Echten Ferwerd

Dankzij Anton Musquetier beschik ik over een groot aantal kopieën uit dossier 318-14 over de familie van Egten uit Ferwerd. Hij heeft nu een klein gedeelte gekopieerd. De eerste 70 pagina’s van de bijna 400 die er in dit dossier zitten. Naar zijn idee zijn dit voor onze familie belangrijke stukken. Zo zit er bv de aanstellingsbrief uit 1716 bij. Ook vinden we zijn testament, een inventarisatie van zijn spullen, en diverse koop aktes en obligaties.   In de aanstellingsbrief wordt Jillert Claases TOT Echten genoemd. In de familie vragen we ons naturlijk af wat dat te betekenen heeft. Was hij voor zijn aanstelling in Wanswerd werkzaam in Echten of noemt hij zich Tot Echten? Uit de correspondentie blijkt ook dat hij aanbevolen wordt door heer Binnert Heeringha van Grovestins, Grietman over Ferwerdadeel. Zo'n grietman was een soort plattelandsburgemeester. De grietmannen en rechters zorgden voor het bestuur en de rechtspraak in de Friese grietenijen (voorlopers van gemeenten). Niet de minste dus. Daarnaast moest je natuurlijk om organist te worden een degelijke opleiding hebben genoten. Waar had hij die gehad. En...wie heeft die betaald? Leuke vragen voor verder onderzoek. Een heel leuk gedeelte is ook de correspondentie van de leraar J. W Lustig uit Groningen die zijn zoon Claas onderwijs geeft in muziek en orgelspel. PDF van brief van J. W. Lustig uit Groningen aan Mr. J.C van Egten (19 okt 1747) PDF van brief van J. W. Lustig uit Groningen aan Mr. J.C van Egten (22 nov 1747) Er zit ook een briefje van deze Claas bij waarin hij verslag doet wat hij met de 15 gulden die hij laatst ontvangen had heeft gedaan. Pikant detail daarin is dat hij zijn ouders verzoekt om het sturen van een…. Deventer koek! PDF brief van Claas Jilderts van Egten aan zijn ouders, 23 mei 1748 Dankzij de hulp van mijn nicht Diete kan ik de aanstellingsbrief van Jillert Claases als schooldienaar te Wanswerd snel op de site plaatsen. Ze heeft de brief vandaag grotendeels vertaald. Er staat het volgende: Alzo, door het overlijden van Harmanius Braeksma (?) het school en organisten ambt van het dorp Wanswerd is komen te vaceren (vakature, vakant) en het nodig was dat dezelve plaats door een bekwaam persoon wederom wordt vervuld, zo is het dat wij het recht gekregen hebben met instemming gelastigd zijn van onze principaal op de aanbevelingen van de hoog edel welgeboren heer Binnert Heeringha van Grovestins, Grietman over Ferwerdadeel op de 22 april 1716, laatstleden en na voorgaande omstandigheden en opdrachtverstrekking in mei in de kerk van Wanswerd bij malkander zijn gecompareerd en hebben vergaderd en bij meerderheidsafstemming hebben gekozen en gekeurd, gelijk wij als nog ??? (met kragte delens??) met vereendekrachten benoemen tot schoolmeester en organist van ons dorp de eerzame mr. Jillert Claases, schooldienaar tot Echten, hem opdragende onze pasterie (?), behuizing cum annexis mitsgaders alle landerijen (landen) aan de school behorende zo en als de voorgaaande schoolmeester dat heeft gehad. Daar het vrije gebruik en genot van te mogen hebben gedurende de tijd dat hij het gewijde ambt zal komen te bedienen, zo nochtans dat de ingezetenen de vrijheid aan haar behouden van het gebruik van de behuizing die zij tot haar diaconie rekent en andere dorpsbijeenkomsten, als mede dat de schoolmeester zal moeten hoeden de afspraken?? en andere rechten waarmede gedachte behuizing en landen bewaard zijn (mee belast zijn) en daar en boven nog komen te genieten. Een somma van 39 guldens, gelijk de vorige schoolmeester dat ook genoten heeft,waarvoor dezelve mr. Jillert Classen gehouden (gebonden) zal worden de schooldienst en het organistenambt vlijtig en neerstig (voortvarend) waar te nemen gelijk een eerlijk persoon toestaat te doen, de kinders het gehele jaar door neerstig te leren lezen, schrijven en de catachiseren (godsdienstles te geven) en ze te leren en onderwijzen in de gebruikelijke gebeden van de gereformeerde religie en voorts in alle goede zeden en gewoontes te institueren gelijk in goede en wel geregelde scholen gebruikelijk is, zullende van ieder kind in het vierendeels jaar genieten tot leergeld zes stuivers excempt (behalve) de kinderen welkens ouders door de diaconie of gemene (gewone) voogden worden onderhouden, die daar van vrijgesteld zullen zijn. Hij zal deze om niet moeten leren en onderwijzen. Voorts zal geachte schoolmeester gehouden zijn op zondag voor de parochie in de kerk een capittel (hoofdstuk) le lezen van (godsh. woord, h staat voor heilige , niet vies van afkortingen in de 18e eeuw!!) godsheilige woord, eer hij begint te spelen op het orgel, ook zal dezelve gehouden zijn de kerk wanneer dit nodig is schoon te maken en te vegen. Excempt als deze kerk helemaal schoongemaakt moet worden, daaraan zal hij niet gehouden worden en zullen de beeldendragers enz. die hij daarvoor nodig zal hebben door de kerkvoogd worden betaald, gelijk ook moet geschieden op zijn tijd tot 't smeren van de klokken. Ook zal de schoolmeester gehouden wezen in de zomer van het oude st. Geert tot aan ’t Holwerdermeer * ten tijde van 17 september alle dagen te luiden van des morgens 4 uur (dan mist er een stuk tekst) als alleen zaterdag.......er mist weer wat dan zal geluid worden voor het afvaren van het schip. Voorts tot 8 uur tijd des voor de middags en tot twee uren na de middags, mitsgaders 's avonds tot 6 uren al het werk des winters ook zal moeten geschieden, als alleenlijk dat van de 17e september van het Holwerder meer tot aan de oude st. Geert, in plaats van 6 uren des avonds tot 8 uren des avonds zal worden geluid, voorts alles te observeren en waar te nemen wat het school- en organisten ambt meebrengt, aldus gedaan (opgeschreven) met kennis van onze standen en streekgebruiken met de hand van de dorpsrecher van ons dorp Wanswerd als getuige tot dezen........ * (ik kan beide lokaties niet vinden op oude kaarten, mogelijk lees ik het fout) PDF van dit document uit 1716 Zie ook 1716-JillertKlases-vanEgten-aanstellingsbrief.pdf

Lezers die tot het einde van het document hebben gelezen zullen met verbazing gezien hebben hoe gedetailleerd er gesproken wordt over allerlei taken zoals het luiden en smeren van de klok.

Ik zal later nog meer documenten uit dit dossier online zetten. Hierbij is de inhoudsopgave van het hele dossier:
Toegangsnummer: 318-14

Familie Van Egten

1. Familie van egten te ferwerd ((1614) 1709-1813)
 Stukken van de familie Van Egten 1716-1813
1 Betreffende de boedel van de schoolmeester Jildert Claesen (van Egten) 1716 1751
2 Betreffende Jildert van Egten, wolkammer te Ferwerd 1780-1812
3 Betreffende diverse aangehuwde familieleden 1774 1813
        Schrijfvoorbeelden vervaardigd en (of) gebruikt door:
4 Jildert Claesen (van Egten) 1712 1748 en z.j
5 Klaas Jilderts van Egten 1745 1748, 1760 1704 en z.j
6 Klaas Jilderts van Egten jr 1709 1804
7 Diversen 1741 en z.j
        Stukken betreffende onroerend goed, gelegen onder, of personen wonende te Ferwerd 1655 1813 NB Wellicht door één van de Van Egtens verzameld
8 Akte van scheiding van de goederen, nagelaten door Geertie Fransedr 1655
9 Koopbrief van een huis c.a. in de Rijp voor Roelif Teeckes c.u 1670
10 Schuldbekentenis van Romcke Douwes, wegens aangekocht land 1690, gequitteerd 1692
11 Verklaring van Ruierd Wouters over de inbreng van zijn echtgenote 1700 Opschrift B. Nauta
12 Testament van Sioucke Jacobs c.u 1700 Opschrift M Hulshuys
13 Schuldbekentenis voor Tiepke Fockes 1717 Opschrift Piekenbroek
14 Schuldbekentenis van Claas Sieps c.u 1728, afgelost 1730 Opschrift H Cleisma
15 Koopbrief van een huis c.a. aan de Zeedijk onder Ferwerd voor Andries Roelofs c.u., aldaar 1739 Opschrift .....Andeles
16 Request aan Johan Friedrich, graaf van Castell, van een vrouw uit Ferwerd, vandaar medegelokt op                 trouwbelofte en in Nederfranken verlaten 1749 NB Vermoedelijk ter informatie naar Ferwerd opgezonden
17 Koopbrief van een pondemaat land, "de Goudberg", voor Dirk Siebrens c.u 1797 Opschrift Feenstra
18 Koopbrief van 1/6 van een bakkerij van Frans Jans 1803
19 Belastingkwitanties voor Mentje Aukes (Ferwerda) en haar zoon A.M. Ferwerda 1788, 1808, 1813
          Stukken betreffende onroerende goederen gelegen buiten Ferwerderadeel 1614 1730 NB Wellicht door de Van Egtens te Echten en Ferwerd verzameld
20 Koopbrief van "swanemerken en cryte" in de streek, begrensd Noord door Morra en Fluessen, Oost door "roode kercke" in Kolderwolde, Zuid door de poelen aan de Mirdersloot, West door de Sybesloot, van Luycke Alberts en Gaele Piers, te Oudemirdum, voor Rencke Bauckers c.s. onder Workum 1614 NB In dorso: schrijfproeven van Van Egtens
21 Relaas van aangeboden betaling namens Hemme Jacobs c.u. aan Antie Epe dr. wed. Atze Atzes te Franeker 1638
22 Fragment koopbrief van 17 pondemaat land te Dongjum, gekocht door Oene van Grovestins, geniaard door Jetske Andla 1663
23 Staat van te Leeuwarden via Harlingen in 1633 ingevoerde wijnen (onvolledig)
24 Afschrift van een geappoincteerd request van kapitein Bartel Wytses Zalingh aan de Admiraliteit in Friesland 1644
172 o X 11 8 1638 Bartel Wijtses Salingh Dokkum Aeltie Hendricks Leeuwarden hij luitenant v.d. admiraliteit 180 x X 12 4 1645 Bartel Wijtses Saling Aeltie Hendricks hij kapitein 173 o X 12 8 1654 Bartel Wijtses Zaling Johanna Gerts Luttburg hij kapitein
25 (Ongetekend) afschrift van een gequitteerde betalingsordonnantie, van 1634, van Gedeputeerde Staten van Aerendt Eelckes c.s., schippers, "wegens vervoer van de compagnie van Graaf Willem van Nassouw van Leeuwarden naar Arnhem" (17de eeuw)
26 Schuldbekentenissen van Tieerdt Lolckis te Wierum, 1704, 1708; gequiteerd voor aflossing uit de koopsom van de zathe "de Velde" aldaar, gekocht door Ernst van Aylva 1700, 1710
27 Schuldbekentenis van Heert Theunis te Driesum 1714; afgelost 1722/23
28 Schuldbekentenis van Jan Jurriens te Driesum 1725; afgelost 1725
29 Kladbrief van ...... aan zijn "oncle" (te Maastricht?) (eind 18de eeuw)
           Stukken uit dossiers van procedures voor het Hof van Friesland 1634 1697
30 Jacob van Adelen te Sexbierum ca. Wyger Jacobs, executeur van Barradeel (onvolledig) 1634/35
31 Livius Jensma te Bolsward ca. Joannes Haitses (onvolledig) 1640
32 Douwe Symens c.s., burgemeesters van Stavoren, ca. Douue Douues c.s., burgemeesters a.v., en Jan Jacobs, aangesteld secretaris 1644
33 Pijttie Jacobs te Harlingen ca. Trijntie Brueticx 1640
34 De erven Piter Dirx ca. Lijsbettie Dircks 1656
35 Pyter Dionysius te Dokkum q.q. ca. Haringh Fungers te Bolsward 1656/57
36 De Procureur Generaal ca. Bartle Folkerts 1657 1661
37 Taets Jacobsdr. wed. Tyerck Luels Buma ca. Lyuwe Jellama c.s 1659
38 Fonger Inthiema te Bolsward ca. Arend Eisma c.s. aldaar 1661
39 Lijsbetie Reiners te Harlingen ca. Lucia Eppinga wed. dr. Rogerius Wiarda (onvolledig) 1661
40 Tiepeke Pyters ca. Jelte Lollis 1662
41 Julius Schelto van Aitzema ca. Catharina van Doma c.s. (onvolledig) 1697
zie bv: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2013/08/macht-en-pracht-van-een-dokkumer.html
42 Fragment (na 1642)
43 Schuldbekentenissen van J. van Egten organist te Ferwerd, c.u 1729, 1732

One response so far

One Response to “Dossier 318-14 van Echten Ferwerd”

  1. Harry Pertonon Jun 24th 2008 at 20:26

    Ik zat nog wat verder te neuzen, en zie de naam Lustig. Dat was de in zijn tijd zeer beroemde organist van de Martinikerk. Hij schreef en vertaalde ook boeken en is stokoud geworden.