Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Aankoop vier pondematen land door Klaas Martens van Egten

Eén van de leuke documenten die ik laatst nog gevonden heb is een koopcontract van een stuk grond door Klaas Martens van Echten. Hij koopt de grond van Gerrit Gerrits Postma. Klaas Martens woonde toen met zijn vrouw Grietje Doekes Dobma in Oude Bildtzijl. Ze kochten een stuk landonder Hallum. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een stuk land in Monniken Bildt. Dit weet ik dankzij hulp van Andre Bos die het oorspronkelijke document heeft doorgelezen. Ze kopen 4 pondematen land. Een pondemaat is ongeveer 1/3 hectare. Het staat duidelijk in de Wikipedia: De pondemaat (Fries pûnsmiet) is een oude Friese vlaktemaat ter grootte van 3.674,36 m², oftewel 36,7436 are. Traditioneel werd in deze maat de oppervlakte van stukken land uitgedrukt. Het zou in totaal dus kunnen gaan om een stuk land van ongeveer 140 bij 100 meter. Dit koste in totaal 1550 Hollandse guldens. Volgens de IISG koopkracht omreken calculator is dat nu € 9 624.24. Een fors bedrag dus. Mr Daam Fockema is een bekend figuur. Hij is later zelfs in de tweede kamer terecht gekomen: Fockema (Mr. Daam), geb. te Dokkum, 6 Jun. 1771, stud. van Juli 1787 tot 19 Jan. 1793 te Groningen, zette zich als advocaat en in 1794 ook als notaris te Leeuwarden [p. 252]neer. Sedert bekleedde hij verschillende betrekkingen, als griffier bij het Departementaal bestuur van de Eems, Raad in den Hove van Friesland, lid van de commissie belast met de organisatie der rechterlijke macht, te Utrecht werkzaam in 1807 en 1808, enz. Tijdens de inlijving (1810-'13) wees hij alle rechterlijke betrekkingen van de hand waartoe Keizer Napoleon hem riep, 't welk niet belette, dat de Keizer hem in zijn ambt als notaris bevestigde, dat hij van 1811-'22 waarnam. Van 1822-'34 was hij lid van de Tweede Kamer, bracht zijn laatste levensjaren in letterkundigen arbeid door, en overleed te Leeuwarden 31 Juli 1855. http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1392.htm Verder is opvallend dat Klaas Martens dit document zelf tekende met van Egten. In het document staat dat zijn vrouw niet kon schrijven. Hierbij de letterlijke tekst. Soms kan ik iets niet lezen er staan dan puntjes. Voor Mr Daam Fockema, Openbaar Notaris residerende te Leeuwarden in het arrondisement Leeuwarden Provincie Vriesland, en voor de nabenoemde companeerden Klaas Martens van Egten Gardenier en Grietjes Doekes Dobma Echtelieden, de vrouw gestrekt met haren man, wonende te Oude Bildtzijl onder Vrouwbuurt, Requirantenter eene en Gerrit Gerrits Postma, Eigen erfde wonende te Hallum, voor Zich en als man en voogd van Zijne huisvrouw Lijsbeth Jans Broesma Gerequireerden ten andere zijde, te kennen gevende, dat de Rquiranten aan den Gerequireerde hadden verkocht hunne vier pondematen bouwland, gelegen op het kannuniken bildt onder Hallum in twee percelen, één van drie pondematen hebbende naastgelegen ten Oosten, Zuiden en westen den kooper, ten noorden Abe Pieters, en één pondematen hebbende naastgelegen ten oosten het wegje, ten Zuiden westen en noorden den kooper op voorwaarden - - - - - - - - - - - - - 3. De drie pondematen zijn bezwaard en geregtigd met reed en drift van en over landen van den kooper, en allen zijn geregtigd tot het kwoteel voordeel der scharren, en [allen] worden verkocht name de benoemde groot te zonder meting met lasten, verdere dervitaten en geregtigheden daarop liggenden en aanbehoordende waar de koper zich onderrigt houdt, zonder voorbehoud van enigen actie. ----------------------------------- 2. De koper kan de drie pondematen terstond en de eene pondematen na het … van de vrucht in dit jaar vrij aanvaarden en moet de lasten …. van den eersten Junij achtienhonderd achtien af…………… 3. De koper zal daar voor in klinkende munte Hollandisch gangbaar geld betalen vijftienhonderd vijftig guldens in één termijn bij het tekenen den actie van overdragt 4. Hij zal daar te boven …. de kosten van acte van overdragt, zegels, registratie, afschriften en overschrijving. Op deze voorwaarden stelden de Requiranten den kooper in den eigendom en het bezit van het verkochte onder belofte om hetzelfde vrij te leveren en voor de … te caveren. Zij verklaarden verders van den kooper den vollen koopschat te hebben ontvangen, en dezen alzoo tevens te passeren voor eene absolute kwitantie. Al het welk bij den kooper zoodanig aangenomen. ---------------------------- Gepasseerd te Leeuwarden ten huizen van den Notaris op den vijfden Junij achteinhonderd achtien in tegenwoordigheid van Zacharias Bruinsma en Evert Postma provinsiale deurwaarders bij de regtbank te eersten instantie, beide woonende te Leeuwarden en hier toe verzocht, en hebben de compasanten dezen naam hen gedane voolezingne geteckend met de getuigen en den Notaris, uitgezonderd Greetje Doekes Dobma, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. Klaas Martens van Egten Gerrit Gerrits Postma Z. Bruinsma E. Postma D. Fockema Regt 132,- .. 13,20 … 19,60 --------------- 165,00 --------------- 77,96 Geregistreerd te Leeuwarden den Zesden Junij 1818 deel 9 folio 14OV (..) …. Ontvangen zevenenzeventig guldens zesennegentig cents de verzorging daaronderbegrepen. Eerste afschrift aan den kooper den 10 Junij 1818

2 responses so far

Comments are closed.