Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Scheepsjournalen Doeke van Egten

Scheepsjournaal2.txt Aan boord van de Atjeh start 31 mei 1883 31 mei ter reede van Oleh leh Dinsdag 4 juni 9:15 Kommandant van boord naar Zr. Ms. Soerabaia Na zonsondergang. Van de reede vetrokken de Engelse stoomers Devonhurst, Kongsee, werden door laatsten gesalueerd, bedanken voor het saluut. woensdag 13 juni Inlandsche vuurtekens donderdag 14 juni Theorie in gebruik en gereedmaken van Torpedomatrialen Lichtvolk schoolonderwijs vrijdag 15 juni Van Oleh leh maar Malaboe (zie acehbooks.org) Manschappen van boord ter oefening in het schieten van het geweer. Strijken groote gaffel 4:30 stoom op aanwijzing van Kommandant naar Cedar Passage. Zien de telegraaf na. Geven het goed der zieken af op de Soerabaya. Bepalen zeewacht. (ondertekening Van Brakel Schimmes.....) Sturen op aanw. v. d. kommandant naar de reede van Malaboe. Ankeren voor 40 vm van SB anker. zaterdag 16 juni ter reede Zr. Ms s/s Madura. Maken wegens de zware zeeen de sont (font) gedeeltelijk dicht zondag 17 juni Ter reede van Melaboe Aan boord gekomen ter off. bezoek aan de kommandat, de kommandant van Z. M. Madura de controleur m.af-res(..) met eenige hoofden. Op de reede gekomen de gouvernementsstoomer "Arend". maandag 18 juni visschen naar het anker met drggen en een wens(..) van 100 KG lichtmatrozen en jongens sch..mans garen draaien. gaan op stoom sturen op aanw. van KO van de rdee van Melaboe. Bepalen zeewacht. dinsdag 19 juni Van Malaboe naar Tenom in de Indische Oceaan Stomen op aanw. van de KO naar de hoek van Boeboe Sturen op aanw. van de KO naar de reede van Boeloe. Beschieten daar de kampong met 11 granaten 12 M. Stomen van de reede. Bepalen koers te 10" 11:30 stoomen verder op aanw. naar Tenom. laten alle hens wasschen, hijschen waschgoed. Stoomen op aanw. van den kommandant naar den kampongs van Tenom. Beschoten daar de kampong met 24 gran. pt. gew. van 12 M. Bepaalden ten 2 uur koers NWN 1/2 W vaart 5 mijl. Ten 2; overal maakten de batterij schoon. Van Tenom naar Oleh leh woensdag 20 juni Door de variabele wind geene gelegenheid tot zeilzetten. Stoomn op aanw. van KO door de Seratten passage naar de reede van Oleh leh donderdag 21 juni Off van piket van boord naar Z M Soerabaya om voor het complimenteren te bedanken zondag 24 juni Lezen den equipage en dagorder voor, waarbij het Kommandement over Z. M. Zeemacht in O. I. Archipel is opgenomen door den Schout bij Nacht van Alphen. Op de reede gekomen de stoomer der N. I. S. M Graaf van Bijlant. Ten 11 uur in voorarrest gesteld de matr 2kl. Tobbe wegens dronkenschap De Nisero-kwestie Bemanning van de Nisero als gevangenen van Tenom.Op de 8ste november 1883 was het Engelse stoomschip "Nisero" bij Panga aan de westkust van Atjeh gestrand en de radja van Tenom, Toekoe Iman Moeda, had de bemanning gevangengenomen; te vergeefs deed assistent-resident van Langen pogingen om de bevrijding van de gevangenen te verkrijgen; Engeland ging zich bemoeien met deze aangelegenheid en de Nisero-kwestie dreigde tot moeilijkheden aanleiding te geven. Kolonel H. Demmeni, die kolonel Schäfer opgevolgd was, plaatste zich aan het hoofd van een expeditie naar Tenom en de radja werd gestraft, nadat kapitein Leyssius na hevige tegenstand de versterkte marktplaats veroverd had. Toch zou het nog tot de 10de september duren voordat de schipbreukelingen door de radja van Tenom tegen betaling uitgeleverd werden en deze zich weer onderwierp aan het Nederlandse gezag. Gouverneur-generaal s'Jacob was afgetreden en zijn opvolger, Otto van Rees, deed op zijn reis naar Batavia in de maand maart 1884 Atjeh aan, zonder dat nog tot verandering van de toestand besloten werd; de landvoogd bepaalde zich tot een proclamatie aan vorsten, rijksgroten en bevolking, waarin verklaard werd, dat de aanvallers er nooit in zouden slagen, de Nederlanders een stap terug te drijven scheepsjournaal3.txt donderdag 22 november 1883 in Onrust (folio 139 foto 157) Brachten bunkeringsprauw naar Purmerend zaterdag 24 november 1883 (folio 140 foto 158) Gemeerd bij Onrust Komen gereed met het buskruit op Purmerend. zondag 25 november Zenden een sloep naar Purmerend om de kruitprauw weg te halen. maandag 26 november Zonden een convoi naar Purmerend te einde kardoogen(..) na te zien. woensdag 28 november 1883 (floio 141 foto na 113) Zenden een korvee van 50 man naar Zr. Ms. Koning der Nederlanden ter assistentie van den directeur van het marine estabilsement. Vlaggen van top ter gelegenheid van den verjaardag van Z. M den koning van Spanje. vrijdag 30 november 1883 Veel overplaasting. van en naar oa: - Zr Ms Prins Hendrik - Zr Ms Kononing der Nederlanden - Zr Ms Bromo zondag 2 december 1883 Passagieren op 't eiland Onrust. maandag 3 december 1883 Laten passagieren. Ketelmaker, twee koelies en één leerling, repareeren de ... boven de vlamkasten. zondag 9 december (Na zonsondergang) 7:30 Rollezen, (Appél houden over personeel) mankeren matr. 3e kl. Zwart, van Egten en Berken...., inl. matr. Moessa en Sakri. maandag 10 december 1883 Officier van piket van Z. M. Emma om te complimenteren donderdag 13 december (folio 148 foto na 120) Overgeplaatst in de rolle van Zr Ms Schroefstoomschip Koningin Emma de Nederlanden....de matrozen 3e klasse ...., D van Egten,...... scheepsjournaal4.txt KONINGING EMMA donderdag 13 december 1883 (folio 133 foto 130) Uit de rolle "Atjeh" in de rolle "Emma" Matr. 3e klasse D. van Egten Zagen de plunje na van de pas a/b gekomen schepelingen. Vertrokken van de reede Zr. Ms. raderschip "Bromo". vrijdag 14 december 1883 Spaansche oorlogskruiser "Garvina" uit zee terug. scheepsjournaal5.txt Folie 135 Ten anker nabij Onrust / bij Onrust (op stoom)  foto na 134.jpg vervolg zondag 16 december 1883 Baksgewijs uitbetaling van verhoogde soldij. Folie 136 te anker bij Onrust woensdag 19 december 1883 Lieten passagieren naar Batavia. Zonden keuringswerktuigen naar Z. M. Wachtschip Prins Hendrik terug. Voortgegaan ophalen en nazien van projectielen, munitiekisten, torpedomateriaal, enz. Donderdag 20 december 1883 ..Gezondheidsoorlam... Lieten passagieren op het eiland Onrust. E. de Haan Folie 137 ten anker nbij Onrust 20391 .... 3 kl K. te Paské 14 dagen provoost op water en brood Geruchtigheid onder het schaften en tegen de schildwacht gezegd: "Ze zullen je vanavond wel eens op 't rooster leggen.". 20242 .... 2 kl C. J van Mook 8 dagen provoost op water en brood als boven en tegen de schildwacht gezegd:"Ik zal je wel een pit in je oogen geven". van boord gedetacheerd a/b Z. M. Atjeh de Luit. ter zee der 2e klasse G. L. Goedhart Geleende barkas op sleper S S Bogor aan en havenmeester van Batavia teruggezonden. Passagieren naar Onrust. Folio 138 bij Onrust dinsdag 25 december 1883 1e kerstdag Folio 139 Nabij Onrust Gestraft... geene Lichten anker en gaan onder stoom - varen op aanwijzing tot nabij Edam - vergelijken kompassen door zeer langzaam rond te stomen. 3:30 stoomen naar de reede van Batavia en gingen ten anker voor SB ankers voor 25 vm in 6 vm water. Folio 140 Rede Batavia dinsdag 27 december Bepalen zeewacht Folio 141 van Batavia in den java-Zee naar Straat Sunda Stoomden op aanwijzing en peiling door het ...kleinscheepsvaarwater SS Bali en Eilanden Kuijper gepasseerd. Stoomden op aanwijzing van den Java Zee naar Straat Sunda Matr 1e en 2e kl ...theorie van het revolverkanon Koers W 1/2 N recht.. sturen achtereenvolgens op Toppershoedje en Krakatou (Ter linkerzijde ontwaart men in het verschiet het eiland Sumatra , en voor zich ziet men de kleine eilanden Krakatau , Dwars-in-den-weg , Toppershoedje en ... Tafereel van Oost-Indie voor jonge lieden, Volumes 1-2 Door Johannes Olivier) Folio 142 van Batavia in de Straat Sunda naar Zeeklip donderdag 27 december 1883 vrijdag 28 december piek van Krakatau N 154 O Zeeklip N 45 O Folio 143 in Straat Sunda vrijdag 28 december 1883 scheepsjournaal6.txt Folio 144 In de Straat Sunda Z. M. Bali in zicht. Hijschen nummersein en vlag Z. M. Bali komt ten 745 ten anker. Off van piket gaat bovengenamd vaartuig complimenteren. Kommandant van Z. M. Bali a/b; wordt door de kommandanerend officier dezens bodems de stationsdienst..overgegeven Hijschen redd. boot. Folio 145 In de Straat Sunda van de ankerplaats bij Zeeklip naar Onrust zaterdag 29 december 1883 Passeeren .. S S Noord Barbant, later .. SS Prins hendrik. Beiden salueren met de vlag en worden eveneens beantwoord Folio 146 In Java Zee van de ankerplaats bij Zeeklip naar Onrust zaterdag 29 december zondag 30 december 1883 Gestraft met 3 dagen strafdienst met inhouding halve soldij de matroos 3e klasse J Stopetie 19827; een belangrijke hoeveelheid ... brood om bond (..) gezet, met 2 dagen starfdienst de matrozen 3 klasse J van Kopt 20471, D. Brand 19722, W. L. van Kraijenhoven 18588 en W. R. Jansen 17831 wegens... ww hun loopzakje (..), met 4 dagen strafdienst de matroos 3e klasse D. van Egten bij .. Folio 147 in Javazee van de ankerplaats nabij Po. Batie (...) naar Onrust ...herhaling het slingeren van plunje (..) Folio 148 Nabij Onrust maandag 31 december 1883 Gestraft met 5 dagen provoost met vermindering in kost (..) de matroos 3e klasse P. Veenendal 19668 ... mopperen toen hem gelast werd asch te moppen en ... ... zijnde tegen de kwartiermeester gezegd:"Ik heb er sch..t aan". Folio 149 bij Onrust en ter reede van Batavia van Batavia naar Atjeh 1 januari 1884 14311 Matroos 2e klasse B A Rutten, 8 dagen strafdienst. Op het verzoek om muziek en dans te maken bij oud en nieuwjaar, gericht aan den chef déquipe een afwijzend antwoord bekomen, zich om permissie tot den adelborst ter wacht gewend. . mail zakken voor Atjeh aan boord... Folio 150 van Batavia naar Olehleh in java Zee

No responses yet

Comments are closed.